Szósty pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji

Szósty pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji

czw. 23 cze 2022

W ramach przyjętego 3 czerwca szóstego pakietu sankcji skierowanych przeciwko Rosji w związku z wojną wywołaną w Ukrainie, Unia Europejska wprowadziła zakaz świadczenia niektórych usług doradczych.

Zakaz obejmuje świadczenie bezpośrednio lub pośrednio usług:

  • rachunkowych,
  • audytowych (w tym w zakresie badań ustawowych),
  • księgowych,
  • doradztwa podatkowego,
  • doradztwa biznesowego,
  • doradztwa w zakresie zarządzania,
  • public relations

na rzecz rządu Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

Usługi objęte zakazem

Stosownie do europejskich uregulowań usługi rachunkowe, audytowe, księgowe i doradztwo podatkowe dotyczą prowadzenia ewidencji transakcji handlowych dla podmiotów gospodarczych i innych podmiotów, usług badania dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych, planowania i doradztwa w zakresie podatków płaconych przez podmioty gospodarcze oraz sporządzania dokumentacji podatkowej.

Z kolei usługi doradztwa biznesowego i doradztwa w zakresie zarządzania oraz usługi public relations obejmują usługi doradztwa, wsparcia i pomocy operacyjnej świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych w zakresie zasad i strategii prowadzenia działalności, jak też ogólnego planowania, struktury i kontroli organizacji. W ich skład wchodzą opłaty za zarządzanie, audyt zarządzania, usługi doradztwa w zakresie zarządzania rynkiem, zasobów ludzkich, zarządzania produkcją i zarządzania projektami, a także usługi doradztwa, wsparcia i usługi operacyjne dotyczące poprawy wizerunku podmiotów gospodarczych oraz ich relacji z ogółem społeczeństwa i innymi instytucjami.

Ramy czasowe

Zakaz obowiązuje od 4 czerwca 2022 r., natomiast umowy dotyczące świadczenia powyższych usług, zawarte przed  4 czerwca, muszą być rozwiązane najpóźniej do 5 lipca 2022 r. Niemniej świadczenie usług w ramach takich umów jest dopuszczalne jedynie, jeżeli jest to absolutnie niezbędne do ich rozwiązania i nie później niż do 5 lipca.

Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia przepisów umożliwiających stosowanie szóstego pakietu sankcji, w tym także przepisów określających kary za naruszenie zakazu.

Wyłączenia

Zakaz nie ma zastosowania do świadczenia usług, które są absolutnie niezbędne do wykonywania prawa do obrony w postępowaniu sądowym oraz prawa do skutecznego środka prawnego. Dodatkowo, wyłączono również świadczenie usług przeznaczonych do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji, które są własnością lub są wyłącznie lub wspólnie kontrolowane przez osobę prawną, podmiot lub organ zarejestrowany lub utworzony na mocy prawa państwa członkowskiego.

Ponadto właściwe organy mogą zezwolić na świadczenie takich usług, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to konieczne:

– do celów humanitarnych, co obejmuje m.in. dostarczanie lub ułatwianie dostarczania pomocy, w tym zaopatrzenia medycznego i żywności, lub przewóz pracowników organizacji humanitarnych i związaną z tym pomoc, lub do celów ewakuacji,

– na potrzeby działań społeczeństwa obywatelskiego, które bezpośrednio wspierają demokrację, prawa człowieka lub praworządność w Rosji.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.