Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI BLOGA

Niniejsza polityka zawiera opis zasad przetwarzania danych osobowych przez współadministratorów bloga zgodnie z wymogami RODO.

 I. Definicje

 

Współadministratorzy

Współadministratorami danych osobowych są Mazars Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086577, posiadająca NIP 526-021-54-09 oraz numer REGON 011110970, o kapitale zakładowych w kwocie 1 268 000,00 PLN oraz Mazars Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083094, NIP: 526-00-19-051, REGON: 010381827 o kapitale zakładowym w kwocie  237 000,00 PLN (zwani dalej łącznie: „Współadministratorami”).

 

Punkt kontaktowy Współadministratorów:

telefon 22 255 52 00, adres: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, e-mail: main@mazars.pl

 

Dane osobowe:

Za dane osobowe uważa się informacje mogące zidentyfikować osobę fizyczną. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych Czytelników bloga przez Współadministratorów.

 

RODO:

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej „RODO”.

 

II. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 

1. Dane osobowe Czytelników bloga są zbierane bezpośrednio od Czytelników bloga i są przetwarzane w następujących celach.

a) Udzielanie odpowiedzi na pytania skierowane mailowo lub telefonicznie do Administratorów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

 

Kategoria danych osobowych:

adres e-mail

imię i nazwisko

telefon

Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

b) Udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

 

Kategoria danych osobowych:

adres e-mail

imię i nazwisko

Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

III. Prawa Czytelników bloga wobec danych osobowych

 

1. Każdemu Czytelnikowi bloga przysługuje w każdym czasie prawo do

  • uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
  • sprostowania lub usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 16 i 17 RODO. Żądanie usunięcia nie dotyczy danych, które zgodnie z prawem należy przechowywać przez określony czas.
  • cofnięcia zgody zgodnie z art. 7 RODO. W każdej chwili Czytelnik bloga może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody odnosi się tylko do przetwarzania danych w przyszłości, a nie do okresu przed cofnięciem zgody.
  • ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO.
  • zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 RODO. Jeżeli przetwarzanie przez Współadministratorów danych osobowych Czytelnika bloga uzasadnione jest interesem Współadministratorów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Czytelnik bloga może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.
  • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO w przypadku, gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Ponadto Czytelnik bloga jest uprawniony do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy podnosi, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzania RODO.

2. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Współadministratorzy mogą zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których dane osobowe są przetwarzane możliwości realizacji ich praw. Żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do każdego ze Współadministratorów, przy czym Współadministratorzy ustalają punkt kontaktowy zgodnie z paragrafem I niniejszej Polityki:

telefon 22 255 52 00, adres: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, e-mail: main@mazars.pl

 

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

 

1. Przekazywanie danych osobowych

1. Wprzypadku skierowania do nich żądania Współadministratorzy, zgodnie z prawem, są zobowiązani udostępnić dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1.1. Dane osobowe Czytelników bloga mogą być przekazywane dostawcom usług, z których mogą korzystać Współadministratorzy w szczególności w zakresie wsparcia IT.

2. Dane udostępnione przez Czytelnika bloga nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

3. Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

2. Okres przechowywania danych osobowych

1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Czytelnika bloga wówczas dane osobowe Czytelnika Bloga przechowywane są przez Współadministratorów tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

2. Dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa będą zobowiązywać Współadministratorów do ich przechowywania.

 

V. Pliki Cookies

 

1. Współadministratorzy na swojej stronie internetowej używają niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez sklep produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających sklep internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów.

2. Współadministratorzy stosują dwa typy Cookies. Cookies sesyjne po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów. Cookies trwałe natomiast są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Czytelnika Bloga i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych.

3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów i w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Czytelników Bloga wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Zamieszczamy linki do informacji o możliwości zmiany przykładowych przeglądarek pod kątem cookies:

Internet Explorer; Chrome; Mozilla Firefox; Safari.

4. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów korzystanie z bloga może być utrudnione.

 

VI. Bezpieczeństwo

 

1. Współadministratorzy zapewniają poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Współadministratorzy podejmują stosowne organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa celem ochrony danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

2. Współadministratorzy zapewniają Czytelnikom Bloga bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego. Współadministratorzy stosują certyfikat SSL.

3. Czytelnik Bloga może odwiedzać stronę internetową Współadministratorzy bez podawania swoich danych osobowych. Wówczas Współadministratorzy pobierają tylko te dane osobowe, które zostaną przekazane do serwera przez przeglądarkę internetową. Dane te zostaną zanonimizowane albo zostaną pobrane przy użyciu pseudonimów, tak aby móc przekazać treść strony internetowej do komputera użytkownika, dokonać stosownej analizy w celu optymalizacji i kontroli funkcjonalności strony internetowej oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Współadministratorzy mogą również gromadzić adresy IP Czytelników Bloga. Adres IP to numer przydzielany komputerowi Czytelnika Bloga i jest wykorzystywany m.in. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, w celach bezpieczeństwa.

5. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Czytelników Bloga. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

VII. Zmiany polityki prywatności

 

1. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 31 maja 2019 r.