Sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę – rekomendacje KSR

Sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę – rekomendacje KSR

czw. 07 kwi 2022

4 kwietnia Komitet Standardów Rachunkowości opublikował rekomendacje zawierające szereg wskazówek dla sporządzających sprawozdania finansowe odnośnie ujawnień i prezentacji skutków zbrojnego konfliktu wywołanego przez Rosję w Ukrainie.

Rekomendacje KSR będą również pomocne dla kierowników jednostek, członków rad nadzorczych  i biegłych rewidentów. Chodzi tu w szczególności o decyzje dotyczące uwzględnienia w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych skutków zdarzeń wynikających z sytuacji nadzwyczajnych związanych z rosyjską agresją.

Rekomendacje dotyczą sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności jednostek, których dzień bilansowy przypadł:

  • przed 24 lutego 2022 roku, a roczne sprawozdania finansowe nie zostały zatwierdzone,
  • 24.02.2022 r. lub później.

Dokument nie odnosi się do zagadnień podatkowych ani nie porusza zagadnień specyficznych dla jednostek działających na rynku finansowym.

Rekomendacje KSR – najważniejsze kwestie

Najważniejsze kwestie poruszone w dokumencie obejmują:

  • wskazówki dotyczące analizy zasadności założenia kontynuacji działalności oraz zdarzeń po dniu bilansowym w kontekście nadzwyczajnej sytuacji związanej z wojną,
  • ujęcie w księgach pomocy dla Ukrainy w formie otrzymanych darowizn przez organizacje pozarządowe oraz przez pozostałe jednostki,
  • ujęcie i prezentacja kosztów wsparcia udzielonego Ukrainie w księgach i sprawozdaniach finansowych,
  • obszerne wskazówki dotyczące szacowania wpływu skutków gospodarczych konfliktu zbrojnego na sprawozdania finansowe przy przyjęciu założenia kontynuacji działalności, gdy dzień bilansowy przypada po 24 lutego 2022 roku,
  • informacje, które należy wykazać w sprawozdaniu z działalności.

Szczególnie rekomendacje dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych, których data bilansowa przypada już po 24 lutego okażą się bardzo przydatne.

Wskazano na konieczność weryfikacji przesłanek utraty wartości przez aktywa oddziałów zlokalizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej, Białorusi i w Ukrainie. Jednocześnie zwrócono uwagę na możliwą utratę wartości aktywów wynikającą z sankcji, wycofania się jednostki z prowadzenia działalności gospodarczej w krajach objętych działaniami wojennymi, z utrudnień w dostawach surowców, materiałów, dystrybucji towarów czy wynikających z konsekwencji makroekonomicznych kryzysu. Czynniki te mogą mieć też wpływ na kształtowanie się wartości szacunkowych m.in. odpisów aktualizujących, wartości godziwych aktywów i rezerw.

Rosyjska agresja na Ukrainę jest nadzwyczajną sytuacją, której konsekwencje są przewidywalne tylko w niewielkiej części, niemniej wydanie rekomendacji na pewno przyczyni się do poprawy jakości i kompletności ujawnień w sprawozdaniach finansowych.