Uprawnienia kobiet związane z rodzicielstwem

Aktywne zawodowo kobiety często obawiają się jak pogodzą pracę zawodową z wychowywaniem dziecka po jego narodzinach. Przepisy prawa pracy przewidują na tę okoliczność szereg uprawnień. Z jakich przywilejów może skorzystać pracująca „na etacie” mama? Wszystko zależy od wielu czynników, takich...

Więcej

Zobowiązania warunkowe

W niniejszym artykule chcę przybliżyć Państwu temat zobowiązań warunkowych. Stanowią one bardzo szczególny rodzaj zobowiązań, ponieważ nie są ujmowane w bilansie ani w rachunkach zysków i strat, a ich powstanie uzależnione jest od zaistnienia konkretnych wydarzeń w przyszłości. W tekście...

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) wprowadziły obowiązek informowania...

Zmiany podatkowe dla spółek nieruchomościowych

1 stycznia 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy CIT oraz ustawy PIT dotyczące spółek nieruchomościowych. Zaktualizowana definicja Zgodnie z nowoutworzoną definicją, spółka nieruchomościowa oznacza podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości,...

Wszystkie artykuły