Spółki komandytowe i jawne podatnikiem CIT?

W dniu 30 września 2020 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz...

Więcej

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe odrzucone przez KRS z powodu błędów w strukturze logicznej

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Dokument opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do...

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: uregulowania prawne w zakresie tworzenia i rezygnacji

Aby wyrównać szanse i wesprzeć mniej zamożnych pracowników, pracodawca może utworzyć w firmie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jest to fundusz celowy, z którego środki przeznacza się na pomoc socjalną dla pracowników (np. zapomogi losowe, pomoc finansową dla osób uprawnionych znajdujących się...

Sektor e-commerce: wyzwania księgowe i podatkowe

Obecny kryzys związany z pandemią Covid-19 i wynikające z niego ograniczenia w różnych dziedzinach życia gospodarczego wymuszają na przedsiębiorcach poszukiwanie nowych możliwości rozwoju. I tak przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie tradycyjnego handlu detalicznego przekierowują swoją działalność na tory wirtualne, zasilając...

Wszystkie artykuły