Likwidacja OFE, czyli ważna decyzja przyszłych emerytów coraz bliżej

W styczniu 2020r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE), na indywidualne konta emerytalne (IKE). Niestety pojawienie się pandemii koronawirusa przerwało...

Więcej

Zobowiązania warunkowe

W niniejszym artykule chcę przybliżyć Państwu temat zobowiązań warunkowych. Stanowią one bardzo szczególny rodzaj zobowiązań, ponieważ nie są ujmowane w bilansie ani w rachunkach zysków i strat, a ich powstanie uzależnione jest od zaistnienia konkretnych wydarzeń w przyszłości. W tekście...

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) wprowadziły obowiązek informowania...

Zmiany podatkowe dla spółek nieruchomościowych

1 stycznia 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy CIT oraz ustawy PIT dotyczące spółek nieruchomościowych. Zaktualizowana definicja Zgodnie z nowoutworzoną definicją, spółka nieruchomościowa oznacza podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości,...

Wszystkie artykuły