Uproszczenie podpisywania sprawozdań finansowych

Uproszczenie podpisywania sprawozdań finansowych

wt. 07 wrz 2021

Pod koniec sierpnia rząd wznowił prace nad nowelizacją Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z projektem, jedną z planowanych zmian jest uproszczenie formalności związanych z podpisywaniem rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań skonsolidowanych w przypadku jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy.

Z tekstu dowiesz się:

  • Jakie uproszczenia w zakresie sprawozdań finansowych planuje rząd?
  • Kiedy zmiany wejdą w życie?

Obecny stan prawny

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, roczne sprawozdania finansowe podpisuje podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. W praktyce, jeżeli w organie kierującym jednostką, na przykład w zarządzie, jest kilka osób, proces złożenia podpisów pod e-sprawozdaniem finansowym przez wszystkich do tego zobligowanych, może być kłopotliwy pod względem organizacyjnym.

Planowane zmiany od 1 stycznia 2022 roku

Planowane uproszczenie polegałoby na tym, że podpis pod sprawozdaniem mogłaby składać jedna osoba wchodząca w skład organu zarządzającego. Jednak, by było to możliwe, wszyscy pozostali członkowie musieliby uprzednio złożyć pisemne oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Oświadczenie takie miałoby więc de facto taką samą wagę jak samo podpisanie sprawozdania. Nowelizacja wprowadza, bowiem, doprecyzowanie, że podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymagania przewidziane w ustawie.

Jednocześnie, jeśli któryś z członków organu kierującego jednostką odmówi złożenia oświadczenia to będzie to sytuacja równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i podobnie wymaga to sporządzenia pisemnego uzasadnienia.

Oświadczenie o spełnieniu przez sprawozdanie finansowe wymagań przewidzianych w ustawie, odmowa złożenia takiego oświadczenia oraz odmowa podpisu będą dołączane do sprawozdania finansowego. Wszystkie te dokumenty będą sporządzane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dopuszczalne ma być również przygotowanie oświadczenia, odmowy oświadczenia lub odmowy podpisu sprawozdania finansowego w formie papierowej z własnoręcznym podpisem, jednak wówczas osoba wchodząca w skład organu zarządzającego jednostką, podpisująca e-sprawozdanie finansowe, będzie musiała zapewnić sporządzenie odwzorowania cyfrowego tych dokumentów.

Etap legislacyjny

Aktualnie projekt nowelizacji został przyjęty przez rząd. Jest to więc wczesny etap legislacyjny i proponowane uregulowania mogą ulec modyfikacjom na etapie prac w parlamencie.

O możliwych uproszczeniach rachunkowych pisaliśmy już dla Państwa w poprzednim tekście. Jeśli zainteresował Państwa temat sprawozdań finansowych i chciałbyś przygotować się na zmiany legislacyjne, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Wyślij zapytanie!