Warunki stosowania KSR

Warunki stosowania KSR

śr. 03 lis 2021

Zachęcamy do zapoznania się z dokładnymi zasadami stosowania KSR oraz poznania okoliczności i warunków jakie muszą zostać spełnione, aby odwołać się bezpośrednio do nich.

W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości (zgodnie z artykułem 10 ust.3) istnieje możliwość bezpośredniego stosowania Krajowych Standardów Rachunkowości. W przypadku gdy brakuje odpowiedniego standardu krajowego, jednostki mogą odwołać się również do MSR.

Do tej pory komitet opublikował 14 standardów i wydał 9 stanowisk. Niewątpliwie są one pomocne w rozwiązywaniu praktycznych problemów, które nie są precyzyjnie uregulowane w ustawie o rachunkowości, a w szczególności gdy nie znajdujemy w niej zasad klasyfikacji, wyceny lub prezentacji określonej transakcji, zdarzenia lub warunku występującego w jednostce.

Co istotne artykuł 10 ust. 3 ustawy przewiduje zastosowanie rozwiązań z MSR. Jest to jednak możliwe pod dwoma warunkami:

  • braku stosownych przepisów ustawy oraz
  • braku odpowiedniego standardu krajowego.

Nie można więc pominąć KSR, jeśli chcemy zastosować zasady określone w MSR.

Czy stosowanie KSR jest obligatoryjne?

Korzystanie z Krajowych Standardów Rachunkowości, nie jest obowiązkowe w myśl art. 10 ust. 3 ustawy. Tym niemniej prowadzi do przyjęcia przez jednostkę rozwiązań, które uznaje się za zapewniające rzetelne i jasne, zgodne z przepisami o rachunkowości, przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
Jeśli jednostka decyduje się stosować KSR, to włącza stosowne zapisy do swojej polityki rachunkowości (dokumentu określającego przyjęte zasady rachunkowości) i informuje o tym we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego.

Zasadniczo, powinna przy tym stosować wszystkie standardy, które dotyczą jej działalności, to jest nie stosować ich zapisów wybiórczo. Dopuszczalne jest natomiast włączenie do przyjętych zasad polityki rachunkowości, tylko wybranych standardów KSR, co oznacza, że w sprawach nieregulowanych przepisami o rachunkowości, stosuje wszystkie zapisy tych wybranych standardów. Nie jest właściwe powoływanie się na stosowanie wybranego Krajowego Standardu Rachunkowości i jednocześnie wybiórcze stosowanie jego postanowień.

Jakie kwestie uregulowano w KSR?

Z każdym rokiem Komitet Standardów Rachunkowości pochyla się nad kolejnymi zagadnieniami i wydaje nowe standardy. Obecnie oczekujemy na finalną wersję KSR poświęconego przychodom ze sprzedaży produktów i towarów. W sierpniu opublikowano standard poruszający tematykę kontynuacji działalności. Z wcześniej wydanych regulacji warto wymienić między innymi:

  • standardy dotyczące usług budowlanych, działalności deweloperskiej i umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • standard normujący zasadę określania utraty wartości przez aktywa
  • zasady ujmowania leasingu, rezerw, zobowiązań warunkowych i praktyczne wskazówki dotyczące środków trwałych.

Znajdziemy też w specjalnym standardzie wskazówki jak ująć zmiany w zasadach rachunkowości, zdarzenia po dniu bilansowym czy w jaki sposób należy poprawić błędy.

Jeśli zainteresował Państwa temat Krajowych Standardów Rachunkowości i chcieliby Państwo przygotować się na zmianę, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami oraz do zadawania pytań poprzez formularz na stronie.