Projekt KSR w sprawie kontynuacji działalności i rachunkowości jednostek

Projekt KSR w sprawie kontynuacji działalności i rachunkowości jednostek

pon. 29 mar 2021

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”. 

Standard zawiera wskazówki dotyczące identyfikowania sytuacji, w których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne, wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki niekontynuujące działalności, w tym zasady wyceny przez nie aktywów i pasywów. Precyzuje również zasady zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji oraz zatwierdzania, ogłaszania i badania sprawozdań finansowych w sytuacji braku kontynuowania działalności. Dodatkowo, zawarto w nim również wymogi dotyczące ujawniania informacji w sprawozdaniu finansowym o przyjęciu założenia kontynuacji działalności bądź braku takiej możliwości.

Bilansowa wycena aktywów i pasywów

Należy podkreślić, że zasady wyceny aktywów i pasywów w przypadku stwierdzenia braku możliwości kontynuacji działalności są inne od tych przyjętych dla sprawozdań sporządzanych przez jednostki kontynuujące działalność. W sytuacji braku kontynuowania działalności, wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jednostka tworzy rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Dodatkowo należy odpowiednio zmodyfikować szacunki, na przykład przyjętych okresów amortyzacji, czy klasyfikacji zobowiązań finansowych na długo- krótkoterminowe, tak aby ich wycena, czy prezentacja odzwierciedliły wszelkie zdarzenia i okoliczności uwzględniające sytuację braku kontynuowania działalności. Odpisy wartości aktywów i rezerwy ujmowane są w kapitale z aktualizacji wyceny.

Oprócz sytuacji, w których założenie braku kontynuacji działalności jest ewidentne, takich jak na przykład postawienie jednostki w stan likwidacji czy upadłości, istnieją okoliczności, gdy to ocena kierownika jednostki jest podstawą do podjęcia decyzji o sporządzeniu sprawozdań finansowych przy braku kontynuowania działalności. Komitet opracował konkretne wskazówki w jaki sposób należy dokonać takiej analizy.

Niewątpliwie, nowy standard będzie bardzo przydatnym narzędziem dla księgowych, biegłych rewidentów i kierowników jednostek odpowiedzialnych za rachunkowość.

Uwagi i komentarze do projektu nowego KSR można zgłaszać do 4 maja 2021 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na mazars.pl