Przystąpienie Polski do Porozumienia ramowego  dotyczącego telepracy transgranicznej

Przystąpienie Polski do Porozumienia ramowego  dotyczącego telepracy transgranicznej

pon. 28 sie 2023

Z dniem 1 lipca 2023 r. Polska przystąpiła do Porozumienia ramowego w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej.

Porozumienie wdraża nowe rozwiązania dotyczące transgranicznych Telepracowników, w przypadku spełnienia następujących warunków:

  • zatrudnienie będzie  dokonane przez pracodawcę z siedzibą w jednym kraju członkowskim Unii Europejskiej,
  • praca będzie wykonywana częściowo zdalnie z innego państwa, przy zachowaniu połączenia cyfrowego ze środowiskiem pracy pracodawcy,
  • w wymiar wykonywanej pracy będzie  co najmniej 25%, ale poniżej 50% całkowitego czasu pracy,
  • kraj gdzie jest wykonywana praca jest jednocześnie krajem zamieszkania Telepracownika.

Telepracownik może zostać objęty zakresem porozumienia, jeśli miejsce jego zamieszkania znajduje się w państwie, które również przystąpiło do porozumienia ramowego. Jednocześnie siedziba pracodawcy tej osoby musi znajdować się w jednym z pozostałych państw, które podpisały porozumienie.

Porozumienie ramowe dotyczące telepracy nie będzie dotyczyło osób samozatrudnionych czy pracowników świadczących pracę, która wymaga fizycznej obecności w danym kraju. Nie będzie też miało zastosowania do sytuacji osób zatrudnionych przez dwa lub więcej pracodawców, o ile  ci pracodawcy nie mają siedziby w tym samym kraju członkowskim. Porozumienie nie będzie dotyczyło  również w  krajach UE/EOG, które nie przystąpiły do Porozumienia.

Osoby zainteresowane zatrudnione u polskich pracodawców lub sami polscy pracodawcy, aby skorzystać z zapisów porozumienia, powinni wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem US-36 złożonym w formie elektronicznej lub papierowej. Do wniosku będą musieli  dołączyć umowę, na podstawie której praca jest wykonywana za granicą oraz ewentualnie inne dokumenty mogące potwierdzać wykonywanie pracy w formie telepracy w oświadczonym wymiarze.

Po ustaleniu przez ZUS,  że zainteresowany spełnia warunki określone Porozumieniem i otrzymaniu o tym stosownej informacji, pracodawcy lub Telepracownik będzie mógł  wystąpić z wnioskiem o wydanie dokumentu A1 do  Oddział ZUS właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.