Praca w porze nocnej

Praca w porze nocnej

czw. 18 kwi 2024

  • Obowiązywanie pory nocnej

Praca w porze nocnej to dla wielu osób codzienność, ale także wyzwanie zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców. W Polsce zgodnie z art. 1577.  § 1. KP pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 2100 a 700. Przedział ten obejmuje 10 godzin, dlatego każdy pracodawca w regulaminie pracy bądź w treści informacji dodatkowej dla pracownika powinien określić zakres 8 następujących po sobie godzin, w których w zakładzie pracy obowiązuje pora nocna.

  • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

Pracownik, który pracował w porze nocnej powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia. W podstawie wyliczenia dodatku przyjmujemy wyłącznie wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku kalendarzowym. W celu wyliczenia dodatku wartość wynagrodzenia minimalnego dzielimy przez nominalną liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, następnie wynik mnożymy przez 20%.

W poniższej tabeli przedstawiona została wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2024 roku z podziałem na miesiące oraz uwzględnieniem zmiany płacy minimalnej w lipcu.

Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2024 r.

MiesiącCzas pracyWynagrodzenie minimalneWysokość dodatku
Styczeń168 godz.4242 zł5,05 zł
Luty168 godz.4242 zł5,05 zł
Marzec168 godz.4242 zł5,05 zł
Kwiecień168 godz.4242 zł5,05 zł
Maj160 godz.4242 zł5,30 zł
Czerwiec160 godz.4242 zł5,30 zł
Lipiec184 godz.4300 zł4,67 zł
Sierpień168 godz.4300 zł5,12 zł
Wrzesień168 godz.4300 zł5,12 zł
Październik184 godz.4300 zł4,67 zł
Listopad152 godz.4300 zł5,66 zł
Grudzień160 godz.4300 zł5,38 zł

Nie ma przeszkód, aby pracodawca w swoim zakładzie pracy wprowadził korzystniejsze zasady wynagradzania pracy w porze nocnej niż ta zawarta w Kodeksie Pracy.

U pracowników, którzy stale wykonują pracę w porze nocnej poza zakładem pracy dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem, czyli ustaloną miesięczną kwotą w stałej wysokości. Zgodnie z art. 1518§ 1. KP, aby ustalić kwotę ryczałtu, należy określić przewidywany wymiar takiej pracy. Prognozowany wymiar godzin przypadających w porze nocnej można ustalić analizując poprzedni okres pracy np. kwartalny, roczny. Należy obliczyć, ile wynosiła praca w godzinach nocnych, następnie uśrednić te dane i na tej podstawie oszacować wysokość ryczałtu.

  • Zakaz pracy w porze nocnej

Kobieta w ciąży

Pracodawca ma bezwzględny zakaz kierowania kobiet w ciąży do pracy w godzinach nocnych. Od momentu, w którym pracownica przekazała pracodawcy informację o ciąży, musi on zmienić jej rozkład pracy w taki sposób, aby mogła swoją pracę wykonywać tylko w dzień. Gdyby okazało się to niemożliwe, pracodawca musi przenieść pracownicę na inne stanowisko pracy, na którym nie jest wykonywana praca w porze nocnej. Jeśli pracodawca nie ma takiej możliwości musi zwolnić pracownicę z obowiązku świadczenia pracy. Za okres nieświadczenia pracy pracownica zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

Brak możliwości wykonywania pracy w porze nocnej przez pracownicę w ciąży często wiąże się z utratą dodatkowego wynagrodzenia. W takiej sytuacji kobiecie przysługuje dodatek wyrównawczy. Jest to różnica pomiędzy wynagrodzeniem, które otrzymywała przed zajściem w ciąże, kiedy mogła wykonywać pracę w nocy, a wynagrodzeniem które otrzymuje po tej zmianie.

Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia 8 roku życia

Zgodnie z art. 178 § 2. KP pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w porze nocnej. Zakaz obowiązuje obojga rodziców, jednak z możliwości odmowy może skorzystać tylko jeden rodzic.

Pracownik niepełnosprawny

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniana w porze nocnej. Jednak zasada ta nie obowiązuje jeśli osoba z niepełnosprawnością jest zatrudniona przy pilnowaniu lub gdy na wniosek pracownika lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego nieobecności lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Pracownik młodociany

Kodeks pracy zabrania zatrudniania pracownika młodocianego w porze nocnej. Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 2200 a 600. Jeśli pracownik młodociany:

  • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową i nie ma ukończonych 15 lat
  • nie ukończył ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ma ukończonych 15 lat
  • nie ukończył ośmioletniej szkoły podstawowej i ma ukończone 15 lat

jego pora nocna przypada pomiędzy godziną 2000 a 600.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.