KSR publikuje projekt nowego standardu

KSR publikuje projekt nowego standardu

śr. 21 lip 2021

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) opublikował i poddał do publicznej dyskusji kolejny projekt standardu  „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

Dlaczego KSR zajął się przychodami?

Komitet zajął się tą tematyką „przychodów ze sprzedaży wyrobów…” po analizie badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników służb finansowo-księgowych, w których wskazywano, że ustalanie, ujmowanie oraz prezentacja przychodów jest jednym z trudniejszych obszarów rachunkowości. Po drugie, regulacje ustawowe poświęcone temu zagadnieniu nie są rozbudowane, stąd potrzeba ich rozszerzenia i wzbogacenia, między innymi o liczne przykłady. Należy również wskazać na zmiany w przepisach międzynarodowych wynikające z przyjęcia nowego MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.

Co zawiera nowy KSR?

Nowy standard obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z ustaleniem i ujęciem przychodów ze sprzedaży dóbr:

 • towarów,
 • wyrobów,
 • półproduktów,
 • materiałów,

a także z odpowiednim przypisaniem do nich kosztów realizacji umowy sprzedaży. Nie znajdziemy, więc w nim wskazówek dotyczących ujmowania przychodów ze sprzedaży usług, z wyjątkiem wieloelementowych umów sprzedaży dóbr, w których jednym z elementów jest świadczenie usług.

Na szczególną uwagę zasługują wskazówki dotyczące sposobu ujmowania wynagrodzenia zmiennego, na przykład w przypadku przyznawanych klientom rabatów uzależnionych od realizacji określonych poziomów zakupów czy w razie modyfikacji umów zawartych z kontrahentami. Standard przedstawia kilka praktycznych przykładów ustalenia przychodów w takich sytuacjach.

Cenne są również wyjaśnienia odnoszące się do wyznaczenia momentu przekazania korzyści i ryzyka związanych ze sprzedawanym dobrem, który  może nie pokrywać się z momentem przekazania prawa własności dobra. Przykładami, gdy moment ujęcia może być inny niż zawarcie umowy lub przeniesienie posiadania są:

 • warunki niektórych INCOTERMS,
 • sprzedaż komisowa,
 • sprzedaż ze wstrzymaną dostawą,
 • sprzedaż warunkowa,
 • sprzedaż wysyłkowa.

Standard reguluje też wiele innych kwestii, jak na przykład:

 • ujęcie sprzedaży ratalnej,
 • barteru,
 • programów lojalnościowych,
 • sprzedaży promocyjnej,
 • umów z przyrzeczeniem odkupu,

oraz:

 • zagadnienia dopłat do cen i dotacji przedmiotowych,
 • i przychody z ponadstandardowej gwarancji.

Ostatni rozdział KSR poświęcono prezentacji i ujawnieniom informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym.

Jaki jest następny etap prac nad standardem?

Do 8 sierpnia 2021 roku komitet oczekuje na uwagi i komentarze do projektu. W szczególności istotne dla autorów standardu  są odpowiedzi na pytania czy projekt:

 1. obejmuje zagadnienia, które dotychczas sprawiały trudności interpretacyjne i ewidencyjne,  
 2. w sposób wystarczający wyjaśnia  nowe zagadnienia, których konsekwencją jest wprowadzenie zmian w stosowanych dotychczas  rozwiązaniach,  
 3. w sposób wystarczający przedstawia możliwości zastosowania uproszczeń. 

Niewątpliwie szerokie konsultacje mogą przyczynić się do tego, że standard w ostatecznym brzmieniu będzie rzeczywiście skutecznym narzędziem w podejmowaniu decyzji w zakresie ujmowania przychodów w sprawozdaniach finansowych.

Jeżeli zainteresowała Państwa tematyka standardów rachunkowości i zainteresowani są Państwo dodatkowymi informacjami zapraszamy do kontaktu poprzez formularz na stronie mazars.pl