Urlopy macierzyńskie/rodzicielskie w świadectwie pracy

Urlopy macierzyńskie/rodzicielskie w świadectwie pracy

wt. 11 paź 2022

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę zobligowany jest do wystawienia świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę. Świadectwo pracy musi posiadać wszystkie informacje określone w Rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectw pracy. Niemniej jednak wielu pracodawców ma problemy z wykazaniem informacji dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem.

Urlop macierzyński

Załącznik do rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy przedstawia obowiązujący wzór dokumentu. Możemy odnaleźć w nim informacje jakie dane niezbędne są do prawidłowego wystawienia świadectwa pracy. We wzorze nie ujęto informacji o urlopach macierzyńskich. Zgodnie z tym, w świadectwie pracy nie zamieszczamy informacji o urlopie macierzyńskim. Dane te zostały pominięte, ponieważ informacja ta nie jest niezbędna do ustalenia uprawnień przy kolejnym stosunku pracy. Pracownica nie może ponownie skorzystać z przysługującego jej urlopu macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski

W przypadku urlopu rodzicielskiego sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Według art. 1821c wskaźnikiem przesądzającym czy w świadectwie pracy zawrzeć informację o udzielonych urlopach rodzicielskich jest wiek dziecka. Kodeks pracy wprost wskazuje, że urlop rodzicielski pracownik może wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko osiąga 6. rok życia. Informację o wykorzystanym urlopie rodzicielskim wykazujemy w ust. 6 pkt 4 świadectwa pracy. Podajemy wówczas wymiar urlopu, liczbę wykorzystanych części oraz podstawę prawną udzielonego urlopu rodzicielskiego. Podsumowując, urlop rodzicielski wykazujemy w świadectwie pracy, tylko wtedy, kiedy istnieje zdolność do jego wykorzystania w kolejnym stosunku pracy.

Urlop rodzicielski łączony z pracą

Problematyczną kwestią jest wykazywanie w świadectwie pracy urlopów rodzicielskich łączonych z pracą. Art. 182 Kodeksu Pracy stanowi, że „pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. […] W przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, wymiar urlopu zostaje wydłużony do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika.” Samo łączenie pracy z urlopem rodzicielskim nie wypływa na zapisy w świadectwie pracy, ponieważ wydłużony zostaje czas wykorzystania urlopu a nie sam urlop. Zapis w świadectwie pracy pozostałby zatem tożsamy z zapisem stosowanym przy zwykłym urlopie rodzicielskim, czyli „wykorzystała urlop rodzicielski udzielony na podstawie: art. 179.1 kp w wymiarze 32 tygodni, w jednej części”.

Ochrona stosunku pracy

Kolejnym często omyłkowo pomijanym przez pracodawców punktem jest ust. 6 pkt 6 świadectwa pracy. Punkt ten zawiera informację dot. korzystania z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 §1 pkt 2 Kodeksu Pracy. O ile samo wykazanie okresów nie jest problematyczne, o tyle poprawne wyliczenie okresu ochrony przy wcześniejszym niż ustawowe 21 dni złożeniu wniosku może stanowić nie lada wyzwanie. Art. 1868 §3 Kodeksu Pracy przedstawia jak prawidłowo powinniśmy przeliczyć okres ochrony „W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa w § 1, zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.”

Przykład

Pracownica w dniu 1 kwietnia 2022 roku złożyła wniosek o obniżenie wymiaru etatu w okresie od 1 maja 2022 do 30 kwietnia 2024. Niemniej jednak okres ochrony zgodnie z powyższym artykułem będzie trwał od 10 kwietnia 2022 (1 maja – 21 dni) do 09 kwietnia 2023.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.