Zasady stosowania ulg podatkowych dla osób osiągających przychody ze stosunku pracy z zagranicy

Zasady stosowania ulg podatkowych dla osób osiągających przychody ze stosunku pracy z zagranicy

wt. 25 sty 2022

W związku z wejściem w życie zmian w Ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( dalej zwaną „Ustawą o PIT”) od dnia 1 stycznia 2022 r. pojawiła się wątpliwość czy podatnicy uzyskujący przychody ze stosunku pracy z zagranicy mogą zastosować przy naliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy ulgę PIT 2 oraz ulgę „dla klasy średniej”.
Wyjaśnienie znajdziemy w treści znowelizowanego artykułu 44 Ustawy o PIT.

PIT 2:

Od 1 stycznia 2022 do art. 44 ustawy o PIT został dodany ustęp 3ab, zgodnie z którym zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 3a i 3aa podatnik może pomniejszyć o kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3, jeżeli roczne dochody podatnika nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz poza dochodami, o których mowa w ust. 1a, podatnik nie uzyskuje innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem tego pomniejszenia lub są opłacane na podstawie art. 44 ust. 3.

Kwota obliczona zgodnie z art. 32 ust. 3 to kwota zmniejszająca podatek, uwzględniana przy naliczaniu zaliczek przez płatnika na podstawie informacji PIT-2.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że znowelizowana treść przepisu pozwala na uwzględnianie kwoty zmniejszającej podatek na etapie obliczania zaliczek od przychodów ze stosunku pracy z zagranicy, jeżeli spełnione są następujące dwa warunki:

1) roczne dochody podatnika nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, tj. kwoty 5100/17% = 30 000;
2) podatnik nie uzyskuje innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek (np. działalność gospodarcza opodatkowana wg skali).

A zatem można uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek tylko wtedy, gdy dochody podatnika będą na tyle niskie, że nie przekroczą kwoty wolnej od podatku (30 000 zł).

Ulga dla klasy średniej:

Podatnicy osiągający przychody ze stosunku pracy z zagranicy również mają prawo do uwzględnienia ulgi dla klasy średniej już na etapie obliczania zaliczki.

Zgodnie z art. 44 pkt 3aa Ustawy o PIT:

Za miesiące, w których podatnik uzyskał przychody ze stosunku pracy z zagranicy, w przedziale kwotowym od 5.701 zł do 11.141 zł, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa), podatnik może pomniejszyć dochód o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa ( „ulga dla klasy średniej”), w wysokości obliczonej według wzoru:

1) (A x 6,68% – 380,50 zł ) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5.701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8.549 zł,
2) (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8.549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11.141 zł

  • w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy z zagranicy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27.