Jak prawidłowo liczyć termin wydania świadectwa pracy?

Jak prawidłowo liczyć termin wydania świadectwa pracy?

śr. 13 lut 2019

Zgodnie z art. 97 KP w związku z §4 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy w przypadku braku zamiaru podpisania kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od ustania dotychczasowej, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo.

Pracodawca ma również 7 dni na wydanie dokumentu, jeśli po zawarciu kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od rozwiązania poprzedniej, pracownik o to zawnioskuje.

Sposób doręczenia

W przypadku gdy pracownik nie jest obecny w miejscu pracy, np. z powodu choroby, niezwłoczne dostarczenie świadectwa staje się niemożliwe. W takiej sytuacji pracodawca w przeciągu 7 dni zobowiązany jest dostarczyć je za pośrednictwem poczty lub w inny sposób. Istnieje także możliwość wydania  dokumentu  osobie upoważnionej przez pracownika.

Prawidłowe liczenie terminu wydania

Dla prawidłowego obliczenia 7-dniowego okresu na wydanie świadectwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Zatem dzień rozwiązania stosunku pracy/złożenia wniosku nie jest uwzględniany przy obliczaniu terminu, który swój bieg rozpoczyna od dnia następnego. Dodatkowo, jeśli jego koniec przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (zgodnie z ustawą o dniach wolnych), wówczas termin upływa następnego dnia roboczego.

W praktyce zatem, aby dochować ustawowego terminu na wydanie świadectwa pracy, liczenie okresu rozpoczynamy od następnego dnia po rozwiązaniu umowy/otrzymaniu wniosku i po odliczeniu kolejnych 7 dni sprawdzamy status dnia ostatniego.

Więcej na www.mazars.pl