Zmiany w podatku u źródła w 2020 roku

Zmiany w podatku u źródła w 2020 roku

pon. 01 lip 2019

Dawne zasady

Do końca 2018 roku płatności dokonywane za granicę z tytułu dywidend, odsetek, należności licencyjnych, a także usług niematerialnych, na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź przepisów Dyrektyw obowiązujących w całej Unii Europejskiej, były co do zasady zwolnione z opodatkowania. Ponadto, podatek nie był w ogóle pobierany lub był pobierany wg niskiej stawki (np. 5%), oczywiście po spełnieniu określonych warunków, takich jak posiadanie certyfikatu rezydencji i w niektórych przypadkach stosownych oświadczeń. Warunki te były stosunkowo proste do spełnienia.

Nowe przepisy

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie bardzo restrykcyjne przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła (witholding tax; WHT). W związku z tym, wszystkie płatności dokonywane z Polski na rzecz zagranicznych podmiotów (np. dywidendy, odsetki, należności licencyjne, wynagrodzenie z tytułu usług doradczych, marketingowych, wsparcia itp.) będą obowiązkowo opodatkowane stawką podatku w wysokości 19% lub 20%. W przypadku wypłat należności przekraczających 2 000 000 PLN w roku podatkowym na rzecz tego samego podatnika łącznie (zagranicznego podmiotu), polski płatnik będzie musiał zapłacić podatek u źródła wg stawki 19% lub 20%.

Opinia zwalniająca z poboru podatku

W przypadku dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych wypłacanych z Polski podmiotom powiązanym możliwe będzie (zamiast obowiązku zapłaty podatku wg stawki 19%) wystąpienie do organu podatkowego o opinię o stosowaniu zwolnienia. Należy jednak pamiętać, że czas na jej wydanie wynosi 6 miesięcy. Oznacza to, że w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce należy już teraz wystąpić o opinię o stosowaniu zwolnienia. Zatem, jeżeli planowane są wypłaty z Polski na kwotę przekraczającą 2 000 000 PLN łącznie (około 48 000 EUR) w celu uniknięcia zapłaty podatku, należy złożyć wniosek o wydanie opinii zwalniającej z poboru tego podatku.

Pobieranie podatku oraz jego zwrot

W przypadku braku posiadania opinii o stosowaniu zwolnienia, polski płatnik będzie zmuszony pobrać podatek u źródła. Następnie będzie mógł wystąpić o zwrot zapłaconego podatku. Należy jednak pamiętać, że polski płatnik będzie mógł wystąpić o zwrot tyko w sytuacji, gdy umowa przez niego zawarta będzie zawierała klauzule gross – up. Dlatego niezbędne jest zawarcie umów z polskimi podmiotami lub ich sprawdzenie pod kątem posiadania (bądź nie) klauzuli przenoszącej ciężar wypłaty podatku na płatnika.

W przypadku wypłat z Polski, które nie przekroczą łącznie w ciągu roku kwoty 2 000 000 PLN (około 48 000 EUR), podatnicy, w celu uniknięcia zapłaty podatku wg stawki 20% lub 19%, powinni już od 1 stycznia br. spełnić dodatkowe nowe wymagania, m.in. poprzez wprowadzenie w firmie procedury należytej staranności (m.in. w celu weryfikacji stawek podatku, sprawdzenia kontrahentów, warunków stosowania zwolnień z WHT lub stawek obniżonych oraz obiegu informacji).

Kary za brak pobrania podatku

Jeżeli płatnik WHT nie spełni wyżej wspomnianych wymogów i nie pobierze podatku od źródła w wysokości 20% lub 19% od wypłat dokonywanych poza Polskę, to wówczas brak zapłaty takiego podatku będzie traktowany jako zaległość podatkowa, od której naliczane są odsetki. Wprowadzono także karę w postaci wymiaru dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości co najmniej 10% niepobranego podatku.

 

Więcej na www.mazars.pl