Raportowanie spółek nieruchomościowych do 31 marca 2022 r.

Raportowanie spółek nieruchomościowych do 31 marca 2022 r.

pt. 18 mar 2022

Spółki nieruchomościowe obowiązane są przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o podmiotach posiadających udziały bezpośrednio lub pośrednio w tym podmiocie w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej. W związku z tym obowiązek raportowania w zakresie struktury własnościowej spółki nieruchomościowej powinien nastąpić do 31 marca 2022 r.

O zaktualizowanej definicji spółki nieruchomościowej i nowych obowiązkach spółek nieruchomościowych informowaliśmy w tym artykule.

Raportowanie spółek nieruchomościowych – kto jest objęty obowiązkiem?

Spółki nieruchomościowe, w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 35 ustawy CIT, oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację:

  1. o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw – w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,
  2. o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze – w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych

– według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Jaki jest dokładny termin na złożenie informacji?

Informacja powinna zostać przekazana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej.

Forma złożenia informacji o strukturze spółki nieruchomościowej

Raportowanie spółek nieruchomościowych powinno nastąpić w formie elektronicznej zgodnej ze wzorem określonym przez Ministerstwo Finansów.

Na dzień przygotowywania niniejszego artykułu nie został jeszcze opublikowany wzór informacji.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie przygotowania analizy czy spółka spełnia definicję spółki nieruchomościowej z art. 4a ust. 1 pkt 35 ustawy CIT a także w zakresie wypełnienia formularza? Skorzystaj z usług doradztwa podatkowego Mazars.