Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Prace nad zmianami w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)

Z początkiem lutego 2020 roku w Sejmie został przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Wejście zmian planowane było na 1 kwietnia, natomiast termin opiniowania przedłużono do 20 maja. Projekt jeszcze nie trafił do Senatu.

Potrzebne zmiany

Zmiany proponowane w projekcie mają przyczynić się m.in. do uszczelnienia systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz doprecyzowania obowiązujących aktualnie przepisów w zakresie MDR, będących następstwem transpozycji Dyrektywy Rady (UE) 2018/822.

Istotnym rozwiązaniem wprowadzającym zmiany w zakresie MDR przewidzianym przez projekt ustawy jest objęcie promotorów, korzystających i wspomagających, obowiązkiem raportowania schematów transgranicznych pod warunkiem, że pierwsza czynność związana z ich wdrożeniem została dokonana w okresie pomiędzy 26 czerwca 2018 r. a 31 marca 2020 r. Obowiązek ten dotyczy ww. podmiotów nawet w sytuacji, gdy schemat był już wcześniej zaraportowany.

Terminy dokonania (do)raportowania schematów transgranicznych dla poszczególnych grup podmiotów wyglądają następująco:

  • do 31 maja 2020 r. – promotorzy (np. doradcy podatkowi),
  • do 30 lipca 2020 r. – korzystający (np. podatnicy),
  • do 31 sierpnia 2020 r. – wspomagający (np. księgowi).

Możliwe uproszczenia

Projekt ustawy przewiduje pewne uproszczenie w sytuacji, gdy więcej niż jeden podmiot będzie zobligowany do przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym. W takiej sytuacji do (do)raportowania zobowiązany będzie pomiot, który wcześniej przekazał informację o schemacie Szefowi KAS (pod warunkiem, iż pierwszej czynności wdrożeniowej dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 marca 2020 r.)

Nowe przepisy zakładają także, iż numery schematów podatkowych (NSP) nadane im przed dniem wejścia w życie przedmiotowych regulacji zostaną pozbawione mocy prawnej. Co istotne – posługiwanie się nieważnym NSP będzie mogło skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.

 

Więcej na www.mazars.pl

Aleksandra Grabarczyk

Konsultant w dziale doradztwa podatkowego

Autor artykułu.

Kinga Baran

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniona ekspertka w dziedzinie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Uczestniczyła w sporządzaniu i weryfikowaniu ekspertyz, opinii dotyczących prawa podatkowego, również dla Sejmu RP. Nadzorowała sporządzanie pism procesowych dla klientów będących w sporze z organami podatkowymi. Uczestniczyła  w audytach podatkowych największych spółek działających na polskim rynku. Prelegentka licznych konferencji i  szkoleń podatkowych. Autorka i współautorka książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego. Publikowała m.in. na łamach  Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej. Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.