Obowiązek publikowania strategii podatkowej

Obowiązek publikowania strategii podatkowej

pt. 14 maj 2021

Zgodnie z ustawą uszczelniającą przepisy podatkowe, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., firmy zobowiązane są do publikacji strategii podatkowych za rok 2020. Informacje muszą zostać opublikowane na stronie internetowej do 31.12.2021.

Jaki jest cel publikacji strategii podatkowej?

Głównym celem wprowadzanego przepisu zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów jest dostarczenie obywatelom dostępu do informacji w zakresie zasad podatkowych, które są praktykowane przez największe podmioty oraz poprawa społecznej kontroli i zwiększenia transparentności podatkowej podatników odgrywających istotną rolę na polskim rynku, w szczególności z uwagi na wysokość osiąganych przychodów.

Jednostki zobowiązane do publikacji strategii podatkowej

  • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów),
  • inni podatnicy, u których wartość przychodu w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro,

Wytyczne dotyczące publikacji

  • Dokument musi zawierać informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Informacja ta obejmuje, uwzględnienie charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności dane wymienione w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT. W przypadku podatkowych grup kapitałowych – informacje w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład;
  • Dokument musi być sporządzony w języku polskim, jeżeli dokument został sporządzony w innym języku dopuszczalne jest jego tłumaczenie;
  • Strategia podatkowa musi zostać opublikowana na stronie internetowej podmiotu bądź podmiotu powiązanego w terminie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego;
  • Podatnik ma obowiązek poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika o adresie strony internetowej. Należy to uczynić w tym samym terminie, w którym zostanie opublikowana strategia podatkowa.

Należy pamiętać, że przy przygotowaniu tego dokumentu podatnicy muszą zadbać, aby spełniał on ustawowe wymagania, a jednocześnie nie narażał interesów firmy. Z obowiązku publikacji zostały wyłączone informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Brak publikacji a uchybienia w strategii podatkowej

Nieprzesłanie urzędowi skarbowego adresu strony www z opublikowaną strategią, grozi karze pieniężnej do 250 tys. zł., która zostaje nałożona przez naczelnika urzędu skarbowego w ramach decyzji. Jak informuje resort finansów ewentualne uchybienia nie będą podlegały sankcjom karnym.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą wsparcia w tworzeniu strategii podatkowych. Więcej informacji znajdą Państwo na Mazars.pl.