Badania lekarskie pracowników: ostatnie zmiany (tarcza antykryzysowa 6.0)

Badania lekarskie pracowników: ostatnie zmiany (tarcza antykryzysowa 6.0)

pon. 21 gru 2020

15 grudnia w Dzienniku Ustaw ukazały się przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 6.0, które wprowadzają m.in. zmiany w przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników. Ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i wprowadził ułatwienia w realizacji tego wymogu.

Zgodnie z ustawą z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2255) wydłużony został okres ważności badań lekarskich oraz zniesiono obowiązek przeprowadzania badań wstępnych pod pewnymi warunkami.

Badania wstępne i kontrolne

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowiska administracyjno-biurowe, jeśli posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy na takim samym bądź podobnym stanowisku, a warunki opisane w skierowaniu na badania lekarskie odpowiadają warunkom pracy u nowego pracodawcy.

W przypadku zatrudniania pracowników na stanowiska inne niż administracyjno-biurowe wprowadzono możliwość honorowania posiadanych przez nich ważnych zaświadczeń lekarskich, jeśli obok spełnienia wymogu pracy w tych samych warunkach, zatrudnienie u dotychczasowego lub nowego pracodawcy następuje w ciągu 180 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Uprawnienie to nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Badania wstępne lub kontrolne w sytuacji braku dostępności lekarza medycyny pracy mogą zostać przeprowadzone przez innego specjalistę. Orzeczenie lekarskie wydane w takiej sytuacji traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii lub od dnia odwołania stanu epidemii.

Badania okresowe

Nowe przepisy wydłużyły również ważność badań okresowych. Zgodnie z nowymi regulacjami badania lekarskie okresowe, które straciły ważność albo powinny być przeprowadzone w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii powinny zostać wykonane niezwłocznie po odwołaniu danego stanu i nie później niż w ciągu 180 dni od dnia odwołania.

Wprowadzone regulacje są niewątpliwie dużym ułatwieniem w procesie zatrudniania pracowników. Pozytywnym jest zatem, że rządzący w tym zakresie przychylnie odpowiedzieli na postulaty pracodawców.

Zachęcam Państwa również do przeczytania mojego artykułu „Koronawirus w miejscu pracy”, o tym jakie czynności powinien podjąć pracodawca, jeśli choroba dotknie jednego z jego pracowników.