Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Okresowe badania lekarskie zawieszone

W związku z pandemią koronawirusa Główny Inspektor Pracy zajął stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie.

Zgodnie z komunikatem GIS pracodawca ma możliwość zawieszenia obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego w związku z COVID-19, pod warunkiem wystawienia skierowań na badania w terminie wynikającym z posiadanych orzeczeń lekarskich z poprzednich badań profilaktycznych. Pracownicy będą zobowiązani do przeprowadzenia badań po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Zostaje utrzymany przepis zakazujący dopuszczenie do pracy pracowników bez posiadanego orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich.

Stanowi to istotną blokadę w przypadku chęci zatrudnienia nowych pracowników, gdyż placówki medyczne wstrzymały przeprowadzanie takich badań celem eliminowania ryzyka zakażeń COVID-19. Grono potencjalnych kandydatów do pracy jest ograniczone do osób posiadających aktualne orzeczenie lekarskie oraz skierowanie na badania od poprzedniego pracodawcy, pod warunkiem przyjęcia takiego pracownika na takie samo stanowisko i w takich samych warunkach pracy jak u poprzedniego pracodawcy oraz w ciągu 30 dni od rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy o czym mówi art. 229 Kodeksu pracy.

Aneta Jurkiewicz

Dyrektor Działu Usług Kadrowo-Płacowych

W Mazars od 2000 roku. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując kolejno w dziale Corporate Finance, dziale Audytu i dziale Usług Kadrowo-Płacowych, którym obecnie zarządza. Doradza zarówno globalnym korporacjom, polskim i międzynarodowym firmom rodzinnym oraz podmiotom z sektora MŚP. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Biegle włada językiem angielskim oraz zna język francuski. Mama trzech wspaniałych córek.