Koronawirus w miejscu pracy: o czym trzeba pamiętać

Koronawirus w miejscu pracy: o czym trzeba pamiętać

pon. 23 lis 2020

Pandemia koronawirusa nie ustępuje. Z dnia na dzień coraz więcej osób ulega zarażeniu SARS-CoV-2. Jakie czynności powinien podjąć pracodawca, jeśli choroba dotknie jednego z jego pracowników?

Na stronach rządowych pojawiły się ogólne informacje o tym, jakie środki powinni przedsięwziąć pracodawcy, aby do minimum ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w miejscu pracy oraz jak postępować w przypadku kiedy zachorowanie wystąpi. Poniżej przybliżę Państwu dalsze rekomendacje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia koronawirusa u któregoś z pracowników.

Ogólne wytyczne

Zaleca się, aby pracodawca posiadał opracowane procedury postępowania w przypadku wystąpienia u któregokolwiek z pracowników objawów COVID-19.

Jak postąpić kiedy u pracownika w miejscu pracy pojawią się typowe objawy zarażenia koronawirusem albo dojdzie do potwierdzonego zachorowania?

Przede wszystkim należy poinstruować pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, a pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ.

Zatrudnionych należy także zobligować, aby bezzwłocznie poinformowali bezpośredniego przełożonego kiedy wystąpią u nich objawy COVID-19, dojdzie do faktycznego zachorowania albo kiedy pozostawali w kontakcie z osobą chorą i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że u nich również doszło do zarażenia.

Kiedy mimo wszystko do pracy stawi się pracownik chory, u którego można zaobserwować typowe objawy zarażenia koronawirusem, należy jak najszybciej odizolować go od innych współpracowników i odesłać transportem indywidualnym, najlepiej prywatnym samochodem, do domu z zaleceniem kontaktu z lekarzem.

Dalsze procedury

W dalszym postępowaniu rekomenduje się, aby:

  • ustalić listę pracowników, klientów i innych osób, które miały styczność z chorym,
  • bezzwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o zaistniałej sytuacji ściśle stosując się do wydawanych instrukcji i poleceń,
  • zidentyfikować obszar, w którym przebywał i po którym poruszał się zarażony, zdezynfekować wszystkie pomieszczenia, jego stanowisko pracy, narzędzia; również przekazać stosowną informację do zarządcy budynku,
  • poinformować innych pracowników o zaistniałej sytuacji, pamiętając aby nie podawać danych osobowych zakażonego pracownika,
  • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą chorą, powinny rozpocząć 10-dniową kwarantannę zanim jeszcze otrzymają oficjalną informację o objęciu kwarantanną od organów państwowych,
  • wskazane jest, aby do czasu otrzymania odpowiednich instrukcji od służb sanitarnych w miarę możliwości zlecić pracę zdalną także innym pracownikom, choć osoby, które nie były w bezpośrednim kontakcie z chorym, mogą nadal wykonywać pracę w miejscu pracy,
  • przekazać pracownikom informacje jakie czynności zostały podjęte, aby przywrócić i utrzymać bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Pracodawcy muszą pamiętać, aby we wszystkich podejmowanych działaniach nie wystąpił aspekt dyskryminacji.

Mimo iż koronawirus jest z nami od kilku miesięcy, w dalszym ciągu stanowi wyzwanie dla pracodawców i pracowników. Wydaje się, że do jego pokonania niezbędna jest współpraca obu stron. Odpowiednia prewencja, zdyscyplinowanie i stosowanie się do zaleceń przyczyniają się do zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa, zarówno osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy, jak i w całym społeczeństwie.

Zachęcam również do zapoznania się z fragmentami artykułu o ujmowaniu skutków pomocy otrzymanej w związku z COVID-19 w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Odnośnik do pełnej wersji tekstu znajdą Państwo w powyższym linku.

Ponadto zapraszam na www.mazars.pl po więcej treści dot. koronawirusa.