Umowa zlecenie zawarta z osobą poniżej 26 r.ż. – czy zawsze przysługuje zwolnienie z opodatkowania?

Umowa zlecenie zawarta z osobą poniżej 26 r.ż. – czy zawsze przysługuje zwolnienie z opodatkowania?

czw. 04 cze 2020

Zmiana przepisów podatkowych obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r., wprowadziła w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350) zwolnienie z podstawy opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby do ukończenia 26. roku życia.

Kiedy można spodziewać się zwolnienia z opodatkowania?

Zwolnienie to obejmuje wyłącznie przychody:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, w tym wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: pensję zasadniczą, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, premie, wynagrodzenie za urlop i chorobę, ekwiwalent urlopowy, a także wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych,
  • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy podatkowej,

do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł (w skali roku).

W rezultacie wszystkie inne przychody otrzymywane przez osoby fizyczne w wieku poniżej 26 lat i niewymienione w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy, nie będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania.

Kiedy zwolnienie nie obowiązuje?

Zdarzają się przypadki, w których zwolnienie z opodatkowania przewidziane dla osób w wieku poniżej 26 lat wykonujących umowę zlecenia, nie będzie miało zastosowania. Do tych wyjątków będzie należała sytuacja, w której omawiany zleceniobiorca, otrzymuje przychód z tytułu umowy zlecenia, w tym za przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów, które powstaną w toku wykonania zlecenia.

Takie stanowisko zostało potwierdzone w wielu indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in. wydanej przez Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji indywidualnej z 19 listopada 2019 r. (sygn. 0112-KDIL3-2.4011.381.2019.1.DJ), wyjaśniła ona, że w przypadku otrzymywania przez zleceniobiorcę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, które obejmuje zarówno wynagrodzenie za wykonane czynności o charakterze twórczym, jak i pozostałe czynności wynikające z umowy zlecenia, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do całości wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia brutto, nie będzie miało zastosowania.  

Przyczyną uznanie wynagrodzenia za przychody z praw majątkowych

W związku z powyższym, wynagrodzenie wypłacone z tytułu praw autorskich, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw, z reguły będzie stanowiło dla tych osób przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, jak podkreśliła Dyrektor KIS, przychody z praw majątkowych (w tym z praw autorskich) nie mogą być zaliczone do źródła, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, jako przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło.

Niniejszym, wynagrodzenia wypłacane zleceniobiorcy z tytułu umowy zlecenia, w części odpowiadającej kwocie wyodrębnionej za przeniesienie na zleceniodawcę majątkowych praw autorskich do wykonanych utworów, należy zakwalifikować do przychodów z praw. Wobec tego, naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. 

W takich sytuacjach, aby uniknąć wszelkich wątpliwości, czy zaliczka na podatek powinna być naliczona, właściwym wydaje się przy zawieraniu umowy zlecenia, na wstępie, wyodrębnić z wynagrodzenia kwotę, która będzie przysługiwała zleceniobiorcy za przeniesienie na zleceniodawcę majątkowych praw autorskich do powstałych utworów (przy okazji wykonywania umowy zlecenia) i tym samym od jej wartości brutto pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.