Zmiana terminów raportowania schematów podatkowych

Zmiana terminów raportowania schematów podatkowych

pon. 10 sie 2020

Okres pandemii wpłynął na odroczenie stosowania niektórych przepisów w zakresie podatków, w tym raportowania schematów podatkowych (MDR).

Ze względu na fakt, że terminy raportowania schematów podatkowych uregulowane są obecnie kilkoma aktami prawnymi, może to powodować pewne zamieszanie i niezrozumienie kolejnych regulacji wśród podatników. Dotyczy to w szczególności obowiązku powtórnego raportowania schematów transgranicznych, których pierwotny termin zgłaszania organom podatkowym w poszczególnych krajach, zgodnie z Dyrektywą 2018/822 (zwaną Dyrektywą DAC6), miał upływać z końcem sierpnia 2020 roku. Jednak w związku z kryzysem spowodowanym COVID-19, w dniu 24 czerwca 2020 roku, na szczeblu unijnym, przyjęta została Dyrektywa 2020/876, która pozwoliła odroczyć ten termin o 6 miesięcy. Rozwiązanie to dotyczy schematów, w stosunku do których pierwsza czynność została dokonana w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Obowiązek ponownego zaraportowania schematów transgranicznych wiąże się dla przedsiębiorców z dodatkowymi pracami administracyjnymi oraz formalnościami i wymaga od nich kolejnego nakładu czasu na przygotowanie się do wypełniania obowiązków z tym związanych. Z drugiej strony przesunięcie terminu raportowania schematów transgranicznych oraz zawieszenie terminu raportowania schematów krajowych niewątpliwie pozwoli przedsiębiorcom na lepsze wywiązanie się z tego obowiązku, chociażby z tego względu, że będą oni mieli więcej czasu na analizę dokonanych transakcji.

Celem uporządkowania informacji i zrozumienia wprowadzonych zmian, poniżej wskazaliśmy ustawy i rozporządzenia wnoszące nowe daty raportowania, a następnie wyszczególniliśmy obecnie obowiązujące terminy dla poszczególnych kategorii podmiotów. 

Podstawa prawna

Przepisy Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0.), zawiesiły terminy na przekazywanie informacji o schematach podatkowych innych niż schematy transgraniczne od dnia 31 marca 2020 roku do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z Covid-19, natomiast w przypadku schematu podatkowego transgranicznego, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Z kolei Ustawą z dnia 28 maja 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (o pracach nad zmianami pisaliśmy w marcu), wprowadzony został obowiązek powtórnego zaraportowania schematu transgranicznego, w odniesieniu do którego pierwsza czynność związana z wdrożeniem takiego schematu nastąpiła w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Przedłużenie terminów ponownego raportowania

W związku z powyższym, przepisami wykonawczymi wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami, zostały przedłużone terminy ponownego raportowania schematów transgranicznych i obecnie kształtują się one w następujący sposób:

  • 31 grudnia 2020 roku – termin przekazania informacji o schematach podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) dla promotorów;
  • 31 stycznia 2021 roku – termin przekazania informacji o schematach podatkowych Szefowi KAS dla korzystających;
  • 28 lutego 2021 roku – termin przekazania informacji o schematach podatkowych Szefowi KAS dla wspomagających.

Pozostałe zmiany

Powyższym rozporządzeniem przedłużony został również termin w zakresie raportowania schematów podatkowych transgranicznych, zgłaszanych po raz pierwszy. W ich przypadku, termin na raportowanie rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku, jeśli do dnia 31 grudnia 2020 roku taki schemat udostępniono, został przygotowany do wdrożenia lub dokonano pierwszej czynności związanej z wdrożeniem schematu.

Rozporządzenie wprowadza także zmianę terminu na złożenie MDR-3 (informacji o dokonaniu jakichkolwiek czynności elementu schematu podatkowego lub uzyskanej korzyści, przekazywanej na podstawie art. 86j § 1 ordynacji podatkowej) oraz MDR-4 (kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego, przekazywanej na podstawie art. 86f § 4 ordynacji podatkowej). Termin na złożenie tych informacji uległ przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Więcej na www.mazars.pl