Ułatwienia w stosowaniu procedury magazynu konsygnacyjnego

Ułatwienia w stosowaniu procedury magazynu konsygnacyjnego

wt. 21 maj 2019

4 grudnia 2018 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowelizację Dyrektywy 2006/112/WE3, która przewiduje ujednolicenie zasad stosowania procedury magazynu konsygnacyjnego (ang. call off stock) w państwach członkowskich. Nowe przepisy muszą zostać wdrożone przez wszystkie państwa członkowskie do końca bieżącego roku, co w praktyce oznacza, że już od 1 stycznia 2020 r. uniknięcie rejestracji VAT w innych krajach UE powinno być znacznie łatwiejsze.

Istota procedury

Istotą procedury  magazynu konsygnacyjnego jest ułatwienie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Zasadniczo w sytuacji, gdy polski podatnik przewozi towary z Polski do innego kraju UE, po czym składuje je w innym kraju UE do czasu sprzedaży kontrahentowi, powinien najpierw wykazać w Polsce wewnątrzwspólnotową dostawę towarów własnych, a następnie krajową dostawę towarów w państwie zakończenia wysyłki. W praktyce wymaga to rejestracji dla celów VAT w kraju UE zakończenia wysyłki towarów.

Dzięki zastosowaniu procedury magazynu konsygnacyjnego polski podatnik może jednak składować towary w magazynie położonym na terytorium innego kraju UE, do czasu ich pobrania przez kontrahenta, nie mając przy tym obowiązku rejestracji dla celów VAT ani jego rozliczenia w danym państwie członkowskim. Przy założeniu bowiem, że polski podatnik stosuje procedurę magazynu konsygnacyjnego do dostaw towarów realizowanych na rzecz kontrahenta z innego kraju UE, rozlicza on tylko wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w Polsce. Innymi słowy polski podatnik nie ma wówczas obowiązku rozliczenia dostawy krajowej w kraju zakończenia wysyłki. Obowiązek podatkowy z tytułu takiej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (tj. realizowanej w ramach procedury magazynu konsygnacyjnego) powstaje w momencie pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez polskiego podatnika na rzecz zagranicznego kontrahenta.

Z kolei, w sytuacji, w której przesłanki do zastosowania procedury magazynu konsygnacyjnego nie są spełnione, polski podatnik powinien najpierw wykazać w Polsce wewnątrzwspólnotową dostawę towarów własnych. Obowiązek podatkowy w takiej sytuacji powstaje na zasadach ogólnych, tj. co do zasady 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przemieszczenia towarów. Następie, polski podatnik powinien wykazać krajową dostawę towarów w państwie zakończenia wysyłki (zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju zakończenia wysyłki).

Jakie warunki należy spełnić?

Na podstawie obowiązujących przepisów polskiej ustawy o VAT, warunkiem potraktowania dostawy towarów jako zrealizowanej do zagranicznego magazynu konsygnacyjnego i co za tym idzie wykazania w Polsce wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na zasadach szczególnych (tj. z chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego przez kontrahenta, nie później niż z chwilą wystawienia faktury przez polskiego podatnika), a nie na zasadach ogólnych, właściwych dla nietransakcyjnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest to:

  • aby miejsce, w którym składowane są towary zagranicą odpowiadało magazynowi konsygnacyjnemu w rozumieniu polskich przepisów ustawy o VAT, oraz
  • aby podatnik podatku od wartości dodanej wykazał dostawę towarów dokonaną na jego rzecz jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu, w którym u polskiego podatnika powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Odpowiedź na niespójne regulacje w państwach członkowskich

Należy podkreślić, że z powodu niespójnych regulacji występujących w poszczególnych państwach UE, stosowanie procedury do dostaw realizowanych przez polskich podatników VAT na rzecz podatników podatku od wartości dodanej z innych krajów UE często przysparzało trudności.

Do tej pory nie wszystkie kraje UE miały bowiem uregulowaną w krajowych przepisach definicję i procedurę magazynu konsygnacyjnego. Przykładowo przepisy hiszpańskie w ogóle takiej procedury nie przewidywały – możliwość zastosowania procedury magazynu konsygnacyjnego wynikała z interpretacji hiszpańskich organów fiskalnych, przy czym ani tamtejsze interpretacje ani tamtejsze przepisy nie regulowały kwestii powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towarów w ramach procedury magazynu konsygnacyjnego.

Zdarzało się również, że przepisy dotyczące magazynu konsygnacyjnego, obowiązujące w innych krajach członkowskich, różniły się od polskich, np. regulacje w kraju zakończenia wysyłki przewidywały, że magazyn konsygnacyjny może być prowadzony przez podmiot trzeci (a nie tylko przez nabywcę, jak to jest w Polsce), czy też moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów był niespójny z momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w Polsce.

Powyższe prowadziło do sytuacji, w której polscy podatnicy często woleli się zarejestrować dla celów VAT kraju członkowskim zakończenia wysyłki niż ryzykować, że zastosowanie procedury magazynu konsygnacyjnego do realizowanych przez nich dostaw zostanie zakwestionowane przez polskie lub zagraniczne organy podatkowe.

Nowelizacja Dyrektywy VAT przewiduje jednak, że od początku nowego roku stosowanie procedury magazynu konsygnacyjnego będzie we wszystkich państwach członkowskich uzależnione od spełnienia tych samych warunków. Należy mieć zatem nadzieję, że dzięki temu zabiegowi legislacyjnemu, stosowanie procedury magazynu konsygnacyjnego będzie sprawiać mniej trudności niż obecnie, co może być znaczącym ułatwieniem dla polskich przedsiębiorców handlujących z kontrahentami z krajów UE.

 

Więcej na www.mazars.pl