Nowe regulacje w zakresie call-off stock już obowiązują

Nowe regulacje w zakresie call-off stock już obowiązują

śr. 08 lip 2020

W dniu 1 lipca 2020 roku do ustawy o VAT weszły regulacje w zakresie procedury call-off stock, będące odzwierciedleniem przepisów dyrektywy Rady UE 2018/1910, wprowadzającej pakiet zmian zwanych Quick Fixes. Procedura ta zastępuje dotychczas obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie magazynu konsygnacyjnego, którego mechanizm działania był uregulowany dotychczas w art. 2 pkt 27c ustawy o VAT. Obecnie procedura magazynu typu call-off stock uregulowana jest w art. 13h – art. 13l ustawy o VAT). Warto zaznaczyć, że Polska była zobowiązana implementować przedmiotową dyrektywę do końca 2019 roku, a przepisy ją wdrażające miały być stosowane od dnia 1 stycznia 2020 roku. Polski ustawodawca uczynił to jednak z opóźnieniem.

Dotychczasowe rozwiązania

Zgodnie z do tej pory obowiązującymi przepisami, procedura magazynu konsygnacyjnego polegała na przemieszczeniu towaru przez dany podmiot do magazynu zlokalizowanego na terenie innego państwa UE niż państwo wysyłki lub transportu towaru. Towary te do momentu pobrania ich przez podmiot przechowujący je w magazynie, pozostawały jednak własnością podmiotu dokonującego przemieszczenia. Własność towaru przechodziła na ten drugi podmiot dopiero z momentem pobrania go z magazynu konsygnacyjnego. Z chwilą pobrania towaru z magazynu, podmiot dokonujący pobrania zobowiązany był wykazać WNT w kraju nabycia, zaś podmiot dokonujący pierwotnego przemieszczenia – WDT w kraju, z którego towar ten został wysłany. Powyższe rozwiązanie, choć związane z istotnymi korzyściami, jak np. odroczenie terminu powstania obowiązku wykazania WDT i WNT do momentu rzeczywistego pobrania towaru z magazynu czy też brak obowiązku rejestracji na VAT w państwie, w którym zlokalizowany jest magazyn, związane też było niekiedy z wieloma trudnymi do spełnienia w praktyce formalnościami (np. obowiązek szczegółowej ewidencji towarów znajdujących się w magazynie konsygnacyjnym przez prowadzącego taki magazyn czy zawiadomienie o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego zanim jeszcze towar został wprowadzony do magazynu).

Nowe regulacje w zakresie call-off stock

W wyniku zmian, mających na celu uproszczenie i uelastycznienia procedury związanej z przemieszczaniem towarów w ramach magazynu typu call-off stock, możliwe jest skorzystanie z przedmiotowej procedury po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • towar może zostać transportowany lub wysyłany przez podatnika VAT UE lub przez podmiot trzeci, działający na jego rzecz, z terytorium kraju na terytorium innego państwa UE, w celu ich dostawy na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock podatnikowi VAT, który jest uprawniony do nabycia prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel;
  • podatnik, który wysyła lub transportuje towary nie może mieć siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium tego państwa UE, do którego dokonuje przemieszczenia towarów w ramach procedury call-off stock. Oznacza to, że w przeciwieństwie do dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie magazynu konsygnacyjnego, nie ma przeszkody, by był on zarejestrowany jako podatnik VAT na terenie kraju, w którym prowadzony jest taki magazyn;
  • podatnik, na rzecz którego towary są wysyłane lub przemieszczane, powinien być zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a jego dane identyfikacyjne dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, powinny już w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu, być znane podmiotowi dokonującego przesunięcia towaru do magazynu;
  • podatnik dokonujący wysyłki lub transportu towarów do magazynu typu call-off stock, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przemieszczanych towarów oraz wskazania w informacji podsumowującej VAT-UE, numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadanego przyszłemu nabywcy towaru.

Nowe regulacje umożliwiają też prowadzenie magazynu typu call-off stock przez podmiot trzeci oraz zastąpienie prowadzącego taki magazyn przez podmiot trzeci. Uproszeniem dla prowadzących magazyn typu call-off stock jest również wydłużenie terminu na zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, polegające na tym, iż podatnik powinien tego dokonać w ciągu 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towaru do magazynu, a nie jak miało to miejsce wcześniej – przed wprowadzeniem towaru do magazynu.

Skrócenie czasu pobytu towaru w magazynie

Niewątpliwym utrudnieniem stosowania nowych przepisów jest skrócenie czasu, przez który towary mogą pozostawać w takim magazynie, co ma wpływ na powstanie obowiązku podatkowego. Obecnie okres ten wynosi 12 miesięcy (uprzednio były to 24 miesiące). Zmieszczenie się w tym terminie powoduje, iż WDT rozlicza w Polsce podatnik wysyłający lub transportujący towary. Dostawę uważa się za dokonaną w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz podmiotu prowadzącego magazyn. Z kolei przekroczenie tego maksymalnego 12-miesiecznego okresu powoduje, że podmiot dokonujący wysyłki lub transportu towaru, zobowiązany jest do wykazania WNT z tytułu przemieszczenia własnych towarów. Do wykazania WNT z tytułu przemieszczenia własnych towarów zobowiązany będzie on również w sytuacji zniszczenia lub utraty towarów, co może stanowić ryzyko z ekonomicznego punktu widzenia dla branż obracających produktami nietrwałymi lub z krótkim terminem przydatności.

Nowy wzór Informacji Podsumowującej VAT-UE

Wraz z wejściem w życie regulacji w zakresie magazynu typu call-off stock, od 1 lipca 2020 roku obowiązuje również nowy wzór Informacji Podsumowującej VAT-UE, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz.U. 2020 poz. 1138). W związku z powyższym, podatnik dokonujący wysyłki lub transportu towarów na rzecz przyszłego nabywcy danego towaru, zobowiązany jest do złożenia tej Informacji zgodnie z przedmiotowym wzorem.

Więcej na mazars.pl