Nowy JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 roku

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. do polskiego porządku prawnego wejdą regulacje, które zastąpią dotychczas obowiązujące deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K jednolitym plikiem JPK_VAT. Rozwiązanie to zostało przewidziane przez ustawę z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany te będą początkowo obligatoryjne dla podmiotów mających status tzw. dużych przedsiębiorców (dużym przedsiębiorcą jest podmiot zatrudniający w dwóch ostatnich latach obrotowych przynajmniej 250 pracowników lub zatrudniający mniej niż 250 pracowników, pod warunkiem, iż łączny obrót ze sprzedaży netto takiego przedsiębiorcy przekracza w złotych 50 mln euro i suma jego aktywów bilansu przekracza 43 mln euro). Pozostali przedsiębiorcy będą dobrowolnie składali nowe JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 roku, zaś obligatoryjnie będą tego dokonywać od lipca 2020r.

Dotychczasowe regulacje 

Obecne regulacje nakładają na podatników obowiązek składania deklaracji VAT-7 do 25. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni, a w przypadku podatników, którzy składają kwartalne deklaracje VAT-7K do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Podatnicy przekazują również Szefowi KAS informacje o prowadzonej przez nich ewidencji VAT w postaci JPK_VAT za okresy miesięczne do 25. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni (analogicznie podatnicy, którzy składają kwartalne deklaracje VAT-7K – do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale).

Nowe regulacje

Regulacje, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku mają na celu zastąpienie dotychczas funkcjonujących deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT. Będzie on przesyłany przez podatników w terminie, jaki obecnie obowiązuje przy składaniu deklaracji VAT. Rozwiązanie to będzie dużym uproszczeniem dla vatowców, wobec których zmniejszą się obowiązki informacyjne w urzędach skarbowych, gdyż od tej pory będą oni wysyłać tylko jeden plik, składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Będzie on zawierał dane z „tradycyjnej” deklaracji VAT; obecnie funkcjonującej ewidencji JPK_VAT oraz inne dane potrzebne do analizy przez organy podatkowe.

Sankcje

Ustawodawca przewidział sankcje w przypadku stwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego wystąpienia błędów w przesłanej ewidencji. Wówczas podatnik, w ciągu 14 dni od wezwania go do ich usunięcia, zobowiązany będzie do przedłożenia skorygowanej ewidencji i złożenia wyjaśnień, iż nie zawiera ona błędów wskazanych przez organ podatkowy w wezwaniu. W przypadku niedopełnienia przez podatnika obowiązku złożenia korekty ewidencji lub złożenia korekty po upływie 14-dniowego terminu lub też niewykazanie przez niego w wyjaśnieniach, że ewidencja nie zawiera błędów, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy zaistniały błąd.

Autor: Aleksandra Grabarczyk, Dział Doradztwa Podatkowego Mazars

Polecane wpisy na blogu

Ta strona używa plików cookies, aby zapewnić satysfakcję użytkowników. Dowiedz się więcej na temat plików cookies. Proszę pamiętać, że po wyłączeniu plików cookies niektóre elementy tej strony internetowej mogą stać się niedostępne dla Państwa. W przeciwnym razie kontynuacja z korzystania ze strony oznacza, że zgadzają się Państwo na wykorzystanie plików cookies.

OK