Nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT

śr 01 Kwi 2020

1 lipca 2020 r. ma zacząć obowiązywać długo zapowiadana nowa matryca stawek VAT (za wyjątkiem przepisów w zakresie stawek VAT dla wydawnictw książkowych i prasowych, które zaczęły obowiązywać od dnia 1 listopada 2019 r.). Pierwotnie, przepisy miały zacząć obowiązywać 1 kwietnia, lecz ich stosowanie zostało odroczone w ramach „Tarczy Antykryzysowej”. Celem zmian jest uproszczenie funkcjonującego obecnie systemu stawek VAT oraz zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT.

Nowe klasyfikacje a Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Do polskiego porządku prawnego mają zostać wprowadzone nowe klasyfikacje: Nomenklatura Scalona (CN) oraz Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów, a także PKWiU 2015 w zakresie usług. Dotychczas obowiązująca klasyfikacja PKWiU 2008 ma przez jakiś czas jeszcze obowiązywać w zakresie:

  • towarów i usług, które wykluczają możliwość stosowania zwolnienia w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych (art. 111 ustawy VAT);
  • towarów i usług, które wykluczają możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego dla przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (art. 113 ustawy VAT);
  • towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem split payment (załącznik nr 15 ustawy VAT).

Potrzebne zmiany

Dotychczasowy system stawek VAT był wielokrotnie krytykowany za jego złożoność oraz zbytnie rozbudowanie, zaś nowe rozwiązania w tym zakresie mają w założeniu przyczynić się do większej przejrzystości i wpłynąć na prostotę oraz przyjazność stosowania, w szczególności poprzez:

  • objęcie jedną stawką VAT całych grup towarowych – ma to wpłynąć na zmniejszenie wielu pozycji w nowych załącznikach nr 3 (określa on towary i usługi opodatkowane stawką 8%) i nr 10 (określa on towary i usługi opodatkowane stawką 5%) do ustawy VAT;
  • generalne obniżenie stawek – w przypadku, gdy istnieje konieczność zmiany stawki na określoną kategorię towarów;
  • zrównoważenie efektu uproszczenia matrycy podwyżkami stawek na wybrane, lecz nieliczne, towary.

Wiążąca Informacja Stawkowa

Wraz z wejściem w życie regulacji w zakresie matrycy stawek VAT, ustawodawca wprowadził również możliwość ubiegania się o Wiążącą Informację Stawkową (WIS). Podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o jej wydanie od dnia 1 listopada 2019 r., jednak dotyczy ona stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Uzyskanie WIS daje podatnikom ochronę w takim zakresie, jaką daje indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, tj. będzie ona wiązać organ podatkowy w stosunku do podatnika, wobec którego została wydana – w odniesieniu do towaru lub usługi, która jest jej przedmiotem. WIS jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Z wnioskiem o wydanie WIS może wystąpić:

  • podatnik posiadający NIP;
  • inny podmiot dokonujący lub zamierzający dokonywać czynności objętych WIS, a także
  • „zamawiający” w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym).

WIS będzie zawierać opis towaru/ usługi, ich klasyfikację oraz właściwą stawkę podatku VAT.