Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars
Photo of

Beata Ławecka

Senior Manager w Dziale Usług Księgowych

Odpowiada za projekty realizowana dla duży międzynarodowych korporacji, jak również klientów z sektora MŚP.

Specjalistka w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, a także sprawozdawczości dla celów zarządczych. Biegły rewident z doświadczeniem w zakresie audytu oraz projektów typu due dilligence.

Biegle włada językiem francuskim i angielskim. Prywatnie miłośniczka muzyki i literatury.

Kontakt

Artykuły tego autora

Zdarzenia po dniu bilansowym

Księgowość

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane do sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. W tym roku, z uwagi na pandemię...

Read more

Petycja o odroczenie terminów składania deklaracji i zeznań podatkowych

Archiwum

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystosowało do Premiera Mateusza Morawieckiego petycję o odroczenie przypadających wkrótce terminów składania deklaracji podatkowych, sprawozdań do NBP, GUS, PFRON, a także...

Read more

Inwentaryzacja ciągła

Księgowość

Obowiązek porównania faktycznego stanu aktywów z ewidencją księgową wynika z Ustawy o rachunkowości. Częstotliwość i terminy inwentaryzacji są różne dla poszczególnych składników majątku. Co do zasady większość aktywów należy zinwentaryzować na ostatni...

Read more

Już niedługo L4 na wypalenie zawodowe?

Kadry i płace

Stres w dzisiejszych czasach jest normą, a powstający w jego skutku syndrom wypalenia zawodowego to niewątpliwie choroba cywilizacyjna. Szybkie życie, mnóstwo zadań, ról społecznych i wynikających z nich odpowiedzialności. Jeśli stres...

Read more

Błędy w sprawozdaniach finansowych z lat ubiegłych

Księgowość

Błędy mogą pojawić się nawet w bardzo dobrze zorganizowanych oraz sprawnie działających systemach księgowych i finansowych. Ich źródłem mogą być pomyłki arytmetyczne, niedopatrzenia i utrudnienia w przepływie informacji z innych...

Read more

e-Sprawozdania finansowe kolejnym krokiem do automatyzacji dokumentacji

Księgowość

Rozbieżności między Ministerstwami Struktury logiczne i format elektronicznych sprawozdań finansowych zostały udostępnione na stronie internetowej przez Ministerstwa Finansów już w sierpniu. Niemniej, po publikacji pojawiły...

Read more

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe odrzucone przez KRS z powodu błędów w strukturze logicznej

Księgowość

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Dokument...

Read more

Sformułowanie powodu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Kadry i płace

W niniejszym artykule chciałabym poruszyć temat wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Istnieje kilka sposobów zakończenia stosunku pracy. Są one warunkowane przepisami Kodeksu pracy oraz...

Read more

Dokumenty księgowe – warunki, jakie muszą spełniać wg Ustawy o rachunkowości

Księgowość

Spółki działające w Polsce, które prowadzą księgi rachunkowe, mają obowiązek kierowania się zasadami zawartymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej...

Read more

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgowość

W ustawie o rachunkowości dokładnie nakreśla się sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przestrzeganie regulacji prawnych w tym zakresie jest bardzo ważne z punktu widzenia podmiotu gospodarczego...

Read more

Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych

Księgowość

Przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych może je prowadzić we własnym zakresie lub powierzyć ich prowadzenie wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu. Miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa może być zatem...

Read more

Inwentaryzacja ciągła

Księgowość

Obowiązek porównania faktycznego stanu aktywów z ewidencją księgową wynika z Ustawy o rachunkowości. Częstotliwość i terminy inwentaryzacji są różne dla poszczególnych składników majątku. Co do zasady większość aktywów należy zinwentaryzować na ostatni...

Read more

Błędy w sprawozdaniach finansowych z lat ubiegłych

Księgowość

Błędy mogą pojawić się nawet w bardzo dobrze zorganizowanych oraz sprawnie działających systemach księgowych i finansowych. Ich źródłem mogą być pomyłki arytmetyczne, niedopatrzenia i utrudnienia w przepływie informacji z innych...

Read more

Wpływ MSSF 16 na sprawozdawczość finansową

Księgowość

Mimo że MSSF 16 obowiązuje od stycznia 2019 roku, proces jego implementacji uległ znacznemu wydłużeniu. Jest to wynik braku przygotowania spółek do jego zastosowania w praktyce. Opóźnienia te wynikają głównie z konieczności...

Read more

Rodzaje i zasady udzielania urlopów bezpłatnych

Kadry i płace

Najczęściej występującym typem urlopu bezpłatnego jest urlop udzielany na zasadach ogólnych, o który pracownik wnioskuje z przyczyn osobistych oraz urlop udzielany na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy. Urlopu bezpłatnego...

Read more

e-Sprawozdania finansowe kolejnym krokiem do automatyzacji dokumentacji

Księgowość

Rozbieżności między Ministerstwami Struktury logiczne i format elektronicznych sprawozdań finansowych zostały udostępnione na stronie internetowej przez Ministerstwa Finansów już w sierpniu. Niemniej, po publikacji pojawiły...

Read more