Ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodu po ustaniu zatrudnienia

Ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodu po ustaniu zatrudnienia

czw. 20 paź 2022

Pracodawcy wypłacając pracownikowi wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy często zastanawiają się, czy należy uwzględnić ulgę podatkową oraz czy można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów. Czy z chwilą ustania stosunku pracy złożone przez pracownika oświadczenia są nadal ważne?

Dotychczas nie było przepisów prawnych regulujących tych kwestii, a interpretacje Ministerstwa Finansów i Sądów Administracyjnych nie były spójne. Pojawiały się wątpliwości, czy jeżeli podatnik nie jest już pracownikiem to czy można nadal stosować złożone przez niego oświadczenia. Zwolennicy stosowania ulgi podatkowej i podwyższonych kosztów przekonywali, że jeżeli pracownik nie odwołał złożonych oświadczeń są one nadal ważne, natomiast przeciwnicy powołując się na treść ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych twierdzili, że wraz z rozwiązaniem stosunku pracy straciły one swoją moc, że względu na to, że w ustawie jest zapis, że oświadczenia składa pracownik.

W czerwcu 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 9 czerwca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1265), która od 1 stycznia 2023 r. będzie regulowała te kwestie. Do istniejącej ustawy dodano art. 31a ustęp 7 w brzmieniu: „Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8.”  Oznacza to, że pracodawca wypłacając wynagrodzenie po ustaniu stosunku pracy nie będzie uwzględniał złożonego przez pracownika w trakcie trwania stosunku pracy oświadczenia PIT-2 oraz oświadczenia dotyczącego stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Zaliczka na podatek zostanie obliczona przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów, tj. 250 zł oraz z pominięciem miesięcznej ulgi podatkowej. Jeżeli natomiast pracownik złożył wnioski, o których mowa w art. 32. ust. 6 i 8 ustawy, będą one uwzględniane również po ustaniu zatrudnienia. Wnioski te to wnioski dotyczące rezygnacji ze stosowania zwolnienia od podatku dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia, rezygnacji ze stosowania kosztów uzyskania przychodów podstawowych lub podwyższonych oraz rezygnacji ze stosowania 50% kosztów autorskich. W tym przypadku pracodawca obliczy zaliczkę stosując się do złożonych przez pracownika oświadczeń.

Rodzaj dokumentuPIT 2 Oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodówOświadczenie o rezygnacji ze stosowania kosztów uzyskania przychodów podstawowych lub podwyższonychOświadczenie o rezygnacji ze stosowania zwolnienia z podatku dla osób, które nie ukończyły 26 roku życiaOświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów autorskich
Czy zachowuje ważność po ustaniu zatrudnienia NIE NIE TAK TAK TAK

Jeśli zainteresował Państwa ten temat, zachęcamy do śledzenia pozostałych wpisów na blogu oraz do kontaktu z naszymi ekspertami.