uAPA – nowy instrument podatkowy dla podmiotów powiązanych

uAPA – nowy instrument podatkowy dla podmiotów powiązanych

śr. 29 maj 2019

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, opublikowano wyczekiwany projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, który m.in. pozwoli spółkom działającym w grupach kapitałowych uniknąć ograniczenia w zaliczaniu do kosztów wydatków poniesionych na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych do kwoty 3 mln zł. Ominięcie limitowania będzie możliwe dzięki zaproponowanemu przez Ministerstwo Finansów rozwiązaniu w postaci uproszczonego porozumienia cenowego (tzw. uAPA).

Uproszczone porozumienia cenowe będą miały charakter porozumień jednostronnych, które będą wydawane dla wybranych rodzajów transakcji kontrolowanych cechujących się ograniczonym poziomem ryzyka uszczuplenia bazy podatkowej lub transferowania dochodów, tj.:

 • usług o niskiej wartości dodanej oraz
 • opłat za korzystanie lub prawo do korzystania ze znaku towarowego lub wiedzy (informacji) związanej ze zdobytym doświadczeniem, nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Poniżej  zaprezentowano projektowany zakres informacji wymaganych we wniosku o wydanie uAPA.

Obligatoryjne elementy wniosku o zawarcie uAPA:

I. Informacje o transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku obejmujące:

 • wskazanie transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku w formie zwięzłego opisu oraz uzasadnienie, że istnieje potrzeba zawarcia przez wnioskodawcę transakcji kontrolowanej,
 • wskazanie wybranej metody weryfikacji ceny transferowej, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru, oraz kalkulację ceny transferowej (w formie elektronicznej umożliwiającej jej edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzanie weryfikacji wykonanych obliczeń), zawierającą w szczególności:

– założenia przyjęte w kalkulacji,

– rodzaje i wysokość kosztów lub przychodów uwzględnionych w kalkulacji,

– wskaźnik finansowy przyjęty do kalkulacji ceny transferowej wraz ze sposobem jego wyliczenia,

– sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów                                powiązanych zawierających daną transakcję kontrolowaną, o ile są stosowane.

II. Oświadczenia (podpisane przez kierownika jednostki w rozumieniu Ustawy o rachunkowości wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) dotyczące uzasadnienia ekonomicznego dla dokonania transakcji kontrolowanej obejmujące:

 • oświadczenie, z którą kategorią transakcji, określoną w załączniku do ustawy, wykonywaną przez wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności związana jest transakcja kontrolowana będąca przedmiotem wniosku,
 • oświadczenie, że zakres, przedmiot, specyfika i czynności wykonywane w ramach transakcji kontrolowanej nie pokrywają się z:

– czynnościami wykonywanymi samodzielnie przez wnioskodawcę na własną rzecz lub

– świadczeniami nabywanymi przez wnioskodawcę na potrzeby własnej działalności od innych podmiotów,

– z wyłączeniem przypadków, gdy wnioskodawca szczegółowo uzasadni, że w takich sytuacjach podmioty niepowiązane wykonywałyby takie czynności lub nabywały takie świadczenia, w celu ograniczenia ryzyka prowadzonej działalności,

 • oświadczenie o wysokości udziału za każdy rok z trzech ostatnich lat podatkowych.

III. Zwięzły opis korzyści ekonomicznych z tytułu zawarcia transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem wniosku wraz ze wskazaniem rodzajów przykładowych dowodów ich osiągnięcia

IV. Jeden z poniższych elementów:

 • analiza porównawcza,
 • analiza zgodności,
 • oświadczenie (podpisane przez kierownika jednostki w rozumieniu Ustawy o rachunkowości wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji), że wnioskodawca nie sporządza analizy porównawczej i analizy zgodności, z uwagi na spełnienie przez transakcję kontrolowaną kryteriów, o których mowa w art. 23r Ustawy o PIT albo w art. 11f Ustawy o CIT.

V. Propozycja okresu obowiązywania uAPA (maksymalnie do 3 lat)

Nieobligatoryjne elementy, które wnioskodawca może dołączyć do wniosku o zawarcie uAPA, jeżeli mają znaczenie w sprawie:

I. Decyzje instytucji państwowych

II. Inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej

Wedle projektu ustawy wnioskodawca ubiegający się o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego zobowiązany jest określić w formie oświadczenia, z którą kategorią transakcji (z załącznika do projektowanej ustawy), wykonywaną przez podatnika w ramach prowadzonej działalności związana jest transakcja kontrolowana objęta przedmiotem wniosku w sprawie uAPA. Poniższa tabela wskazuje kategorie transakcji, które określają kierunkowo działalność wnioskodawcy.

Kategorie transakcji:

Transakcje związane z obrotem towarowym:

 • sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o rozbudowanych funkcjach i ryzykach,
 • sprzedaż wyrobów gotowych przez producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach,
 • świadczenie usługi produkcyjnej (toll manufacturing),
 • sprzedaż towarów handlowych przez centralnego przedsiębiorcę,
 • sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach,
 • sprzedaż towarów handlowych przez dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach,
 • świadczenie usług agencyjnych w odniesieniu do towarów lub produktów,
 • sprzedaż komisowa towarów lub produktów.

Transakcje usługowe:

 • sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej,
 • sprzedaż usług badawczo-rozwojowych,
 • sprzedaż usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług,
 • sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe i pośrednictwa,
 • sprzedaż innych usług.

Transakcje finansowe:

 • transakcja związana z udzieleniem finansowania (kredytu, pożyczki, nabycie obligacji lub inna forma),
 • transakcje zarządzania płynnością (cash-pooling),
 • udzielenie gwarancji lub poręczenia,
 • sprzedaż usług związanych z ubezpieczeniami (np. ubezpieczenia, reasekuracja, pośrednictwo ubezpieczeniowe),
 • inne transakcje finansowe (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring).

Transakcje dotyczące aktywów:

 • sprzedaż wartości niematerialnych,
 • najem, dzierżawa, leasing wartości niematerialnych,
 • sprzedaż nieruchomości,
 • najem, dzierżawa, leasing nieruchomości,
 • najem, dzierżawa, leasing aktywów innych niż nieruchomości i wartości niematerialne,
 • sprzedaż innych aktywów.

Udostępnienie wartości niematerialnych i prawnych:

 • udzielenie licencji na korzystanie lub prawa do korzystania ze znaku towarowego, know-how, patentu, innej własności intelektualnej.

Inne transakcje:

 • inne transakcje.

_______________________________________________________________________

Należy podkreślić, że projekt ustawy przewiduje również ograniczenia w wydawaniu uproszczonych porozumień cenowych. I tak, uAPA nie zostanie wydane w przypadku gdy:

 • przedmiotem wniosku jest transakcja kontrolowana zakończona przed dniem złożenia wniosku,
 • udział dochodów wnioskodawcy w przychodach uzyskanych w co najmniej dwóch latach podatkowych w okresie trzech ostatnich zakończonych lat podatkowych jest niższy niż 1%.

Ponadto, zawarte uAPA nie będzie obowiązywało, jeśli nie zostanie utrzymany udział dochodów w przychodach na poziomie nie niższym niż 1% w dwóch pierwszych latach okresu, na jaki zostało wydane uproszczone porozumienie cenowe.

Istotnym novum jest to, że w odróżnieniu od standardowego APA, podatnik może ubiegać się o uAPA bez względu na toczące się postępowanie podatkowe, kontrole podatkowe, kontrole celno-skarbowe i postępowania przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z projektem ustawy postępowanie w sprawie wydania uAPA powinno być zakończone w terminie do 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Uproszczone porozumienia cenowe będą zawierane na okres nie dłuższy niż 3 lata. Przewidziano możliwość odnowienia uAPA na kolejne okresy (nie dłuższe niż 3 lata), pod warunkiem, że elementy uproszczonego porozumienia cenowego nie uległy istotnej zmianie.

Wysokość opłaty administracyjnej za wydanie uAPA będzie znacząco niższa niż w przypadku wydania standardowej APA. Opłata została ustalona w ryczałtowej kwocie, której wysokość nie będzie zależała od wartości transakcji objętej wnioskiem, tak jak jest w przypadku APA. Wysokość opłaty za złożenie lub odnowienie wniosku w sprawie zawarcia uAPA wynosić będzie 20 000 zł.

Projekt ustawy dopuszcza przekwalifikowanie wniosków o wydanie:

 • uAPA na wnioski o wydanie APA, w przypadku gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie uAPA; jak również
 • APA na wnioski o wydanie uAPA, gdy zachodzą okoliczności umożliwiające wydanie uAPA.

Zaproponowane regulacje przewidują możliwość przeniesienia wniosków składanych przez podatników przed wejściem w życie projektu ustawy w ramach aktualnie obowiązującego trybu postępowania APA do uAPA, ale tylko wtedy, gdy zostaną spełnione przesłanki do zastosowania trybu uproszczonego.

Bez wątpienia nowy instrument podatkowy w postaci uAPA, ze względu na niższe koszty (usług doradczych oraz opłaty administracyjnej od wniosku w sprawie wydania porozumienia), jak i ograniczony, w porównaniu do APA, zakres informacji wymaganych we wniosku o wydanie uAPA, będzie nie tylko bardziej dostępny dla podatników, jak również niezwykle korzystny w związku z możliwością uniknięcia limitowania w zaliczaniu do kosztów wydatków poniesionych na usługi nabywane w grupie kapitałowej do kwoty 3 mln zł.

Dodatkowymi korzyściami z zawarcia uproszczonych porozumień cenowych jest ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z transakcjami zawieranymi pomiędzy podmiotami powiązanymi w zakresie objętym uAPA, jak również zmniejszenie wymogów dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych, ponieważ transakcje objęte uAPA są zwolnione z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Planowo podatnicy będą mogli składać wnioski o wydanie uAPA już od lipca 2019 r. Warto mieć na uwadze, że projektowane przepisy ustawy przewidują możliwość wnioskowania o zaliczenie w koszty wydatków na nabycie usług niematerialnych od podmiotów powiązanych począwszy od roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, a zatem wnioskodawcy, którzy złożą wniosek o zawarcie uAPA w 2019 r. będą mogli zaliczyć do kosztów wydatki poniesione na usługi nabywane od podmiotów powiązanych od początku 2018 r.

Z uwagi na atrakcyjność uAPA w najbliższej przyszłości można spodziewać się znacznego wzrostu zainteresowania zawieraniem uproszczonych porozumień cenowych przez podmioty zawierające transakcje z podmiotami powiązanymi.

Więcej na www.mazars.pl