Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Termin na złożenie CIT-TP oraz oświadczenia o posiadaniu dokumentacji za rok 2018

Termin na przygotowanie i złożenie uproszczonego sprawozdania CIT-TP oraz oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych za rok 2018 upływa z dniem 30 września 2019 r. (tj. 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego).

Podatnicy, którzy sporządzili lokalną dokumentację cen transferowych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami obowiązującymi od początku 2019 r. w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, oprócz poświadczenia, że dokumentacja cen transferowych została przygotowana dodatkowo muszą oświadczyć, iż ceny w transakcjach objętych lokalną dokumentacją są ustalane na warunkach rynkowych.

Według nowych przepisów oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Nie jest również możliwe złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Niezależnie od dokonanego wyboru w odniesieniu do zastosowanych regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych podatnicy za rok 2018 zobowiązani są do złożenia uproszczonego sprawozdania CIT-TP (jeśli ich przychody lub koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości w roku 2018 przekroczyły równowartość 10 mln EUR).

Informacja o cenach transferowych na nowym formularzu TP-R składana będzie dopiero w odniesieniu do transakcji zrealizowanych w roku 2019 (szczegółową informację w tym zakresie prześlemy do Państwa po wakacjach).

W przypadku nie wywiązania się przez podatników ze wskazanych obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych na Członków Zarządu mogą zostać nałożone sankcje karne skarbowe.

Więcej na www.mazars.pl

Kinga Baran

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniona ekspertka w dziedzinie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Uczestniczyła w sporządzaniu i weryfikowaniu ekspertyz, opinii dotyczących prawa podatkowego, również dla Sejmu RP. Nadzorowała sporządzanie pism procesowych dla klientów będących w sporze z organami podatkowymi. Uczestniczyła  w audytach podatkowych największych spółek działających na polskim rynku. Prelegentka licznych konferencji i  szkoleń podatkowych. Autorka i współautorka książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego. Publikowała m.in. na łamach  Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej. Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.