"Tarcza antykryzysowa" dla samozatrudnionych

„Tarcza antykryzysowa” dla samozatrudnionych

pt. 03 kwi 2020

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa w Polsce oraz powstałego w jej skutek kryzysu finansowego i pogarszającej się sytuacji podmiotów gospodarczych, 31 marca 2020 roku, polski rząd wprowadził specjalny pakiet ustaw zwany „tarczą antykryzysową”.

Składa się on z 5 filarów: Bezpieczeństwo Pracowników; Finansowanie Przedsiębiorstw; Ochrona Zdrowia; Wzmocnienie Systemu Finansowego oraz Program Inwestycji Publicznych.

Tarcza antykryzysowa a samozatrudnieni

Wspomniane wyżej przepisy dotyczą również samozatrudnionych. Uwzględnia się następujące zmiany:

  • prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, będą mogli odliczyć od dochodów uzyskanych w 2019 roku stratę podatkową poniesioną w 2020 roku w związku z COVID-19. Warunkiem będzie spadek przychodów podatnika o co najmniej 50% w porównaniu do przychodów uzyskanych w 2019 roku. Niniejsza regulacja umożliwia podatnikom odliczenie straty podatkowej poniesionej w 2020 roku od dochodu uzyskanego z działalności (wykazanego w rocznej deklaracji PIT) za 2019 rok poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego za tenże rok. Możliwe będzie odliczenie straty do wysokości 5 000 000 PLN w pierwszym roku, zaś nadwyżka od tej kwoty będzie odliczana w latach następnych,
  • wprowadzono zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów w stosunku do podatników, którzy przy obliczaniu miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy powinni uwzględnić swoje niespłacone zobowiązania. Wyłączenie to będzie miało zastosowanie do podatników, których przychody w analogicznych okresach (miesięcznych lub kwartalnych) spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 roku,
  • tzw. „mali podatnicy”, którzy w 2020 roku wybrali uproszczoną metodę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, będą mogli zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące od marca do grudnia 2020 roku, jeśli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z ich działalnością gospodarczą na skutek pandemii. Podatnicy, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie, będą je obliczali na zasadach ogólnych.

Więcej ułatwień

W trakcie zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii oraz 30 dni po odwołaniu któregokolwiek z tych stanów, na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, podatnik będzie uprawniony do złożenia wniosku o zniesienie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które stanowią dochód budżetu państwa.

Ponadto, Ministerstwo Finansów opublikowało wytyczne, którymi powinny kierować się organy podatkowe, mające rozpatrywać wnioski podatników o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (tj. odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenia płatności podatku na raty; odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych – zgodnie z art. 67a ordynacji podatkowej).

Warto pamiętać

Ważną kwestią przy ubieganiu się o ulgę podatkową jest to, by termin płatności zobowiązania podatkowego przypadał na okres po 1 marca 2020 roku. Procedura ubiegania się o ulgę podatkową ma być mniej formalna i przebiegać bez zbędnej zwłoki, na co wpłynie w szczególności fakt, że podatnicy nie będą musieli, co do zasady, składać oświadczeń majątkowych, a przeprowadzenie rozbudowanego postępowania dowodowego nie jest w tym przypadku wymagane.

Generalnie, podatnicy będą uprawnieni do złożenia wniosku o ulgę podatkową, jeśli wcześniej nie korzystali z pomocy publicznej i nie posiadają innych długów. Poza formą papierową, wnioski o przyznanie ulgi będzie można składać również drogą elektroniczną (poprzez PUAP lub podpis elektroniczny) oraz mailowo (w takim przypadku po zakończeniu epidemii podatnik powinien dostarczyć do urzędu skarbowego oryginalny wniosek papierowy).

Więcej na www.mazars.pl