Spółki komandytowe i jawne podatnikiem CIT?

Spółki komandytowe i jawne podatnikiem CIT?

pon. 26 paź 2020

W dniu 30 września 2020 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje, że spółki komandytowe i część spółek jawnych uzyskają status podatnika CIT.

Do końca listopada Ustawa powinna zostać uchwalona i dopiero wtedy poznamy jej ostateczny kształt. Początkowo miała obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, jednak możliwe jest przesunięcie tego terminu na 1 maja 2021 r.

Spółki komandytowe

Projekt Ustawy zakłada odejście od obecnie obowiązującej zasady polegającej na jednokrotnym opodatkowaniu komandytariuszy występujących w spółkach komandytowych. Na skutek planowanych zmian, zysk wypracowany przez komandytariusza sp.k. będzie podlegał podwójnemu opodatkowaniu: na etapie uzyskania go przez spółkę oraz na etapie wypłaty takiego zysku wspólnikowi.

Ustawodawca uczynił jednak ukłon w stronę najmniejszych podmiotów, poprzez dokonanie w Ustawie postanowienia polegającego na zwolnieniu kwoty odpowiadającej 50% przychodów osiągniętych przez komandytariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej, nie więcej niż 60.000 PLN. Ze zwolnienia tego nie będą mogli jednak skorzystać komandytariusze spółek nastawionych na „optymalizacyjny cel ich działania”, poprzez wyliczenie w ustawie enumeratywnie przypadków, gdzie istnieje powiązanie komandytariusza z podmiotem będącym komplementariuszem.

Przepisy projektu Ustawy odnoszą się także do sytuacji pozwalającej na odliczenie od podatku dochodowego, obliczonego od dochodu z udziału w zysku spółki komandytowej, kwoty podatku zapłaconej przez spółkę komandytową, proporcjonalnie obciążającej zysk komplementariusza otrzymany z tytułu udziału w tej spółce.

Spółki jawne

Projekt Ustawy zakłada również objęcie niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych, ściślej ujmując – spółek jawnych utworzonych z udziałem chociażby jednego wspólnika, który nie jest osobą fizyczną. Ustawodawca nada takiej spółce status podatnika CIT, jeśli nie poinformuje ona organów podatkowych właściwych ze względu jej siedzibę, a także właściwych dla każdego ze wspólników takiej spółki o podatnikach mających bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, które nie są podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej lub aktualizacji takiej informacji w terminie 14 dni.

Pierwotnie zmiany miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Komisja Finansów Publicznych postuluje jednak, by nowe przepisy obowiązywały od 1 maja 2021 roku.
Obecnie projekt znajduje się po I czytaniu w Sejmie.

Więcej na www.mazars.pl.