Rewolucyjne zmiany: NIP na paragonach fiskalnych od 2020 roku

Rewolucyjne zmiany: NIP na paragonach fiskalnych od 2020 roku

wt. 03 mar 2020

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Stanowią one, iż podmiot będący przedsiębiorcą ma prawo wystawić fakturę VAT do paragonu, pod warunkiem, że sprzedawca wskazał NIP nabywcy na paragonie.

Wystawienie faktury w ustawie o VAT

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, „w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej”.

Oznacza to, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, sprzedawca dokona wystawienia faktury nabywcy, który posługuje się NIP, wyłącznie w sytuacji, kiedy numer ten znajdzie się na paragonie fiskalnym dokumentującym dokonaną sprzedaż.

Niezbędny NIP?

Obecny kształt przepisów, wprowadzający NIP jako niezbędny element paragonu, w oparciu o który może zostać wystawiona faktura VAT, dotyczy wyłącznie transakcji B2B.

Bez zmian pozostają regulacje w zakresie wystawiania faktur w obrocie przedsiębiorca – konsument. Ustawowo, wystawienia faktury do paragonu fiskalnego przez przedsiębiorcę na żądanie klienta (osoby prywatnej) należy dokonać:

  • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę lub otrzymano całość lub część zapłaty;
  • do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone przed upływem końca miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę lub otrzymano całość lub część zapłaty.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Karą za wystawienie faktury do paragonu fiskalnego, który nie zawiera NIP-u nabywcy, jest nałożenie na przedsiębiorcę przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% VAT wykazanego na wystawionej fakturze.

Głównym celem wprowadzenia przedmiotowych regulacji jest walka z nadużyciami VAT oraz dążenie do uszczelnienia systemu podatkowego.

 

Więcej na www.mazars.pl