Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Obniżenie stopy procentowej kredytu lombardowego bez wpływu na wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa oraz ciężkim okresem dla gospodarki, podejmowane są różne działania, których celem jest wypracowanie rozwiązań dla najbardziej dotkniętych w tym szczególnym okresie podmiotów.

Wysokość stóp procentowych

Jednym z takich rozwiązań, mającym na celu ulgę dla podmiotów zadłużonych, jest podjęcie w dniu 17 marca 2020 roku przez Radę Polityki Pieniężnej decyzji o obniżeniu stóp procentowych, w tym m.in. stopy referencyjnej z 1,5% do 1% w skali roku oraz stopy kredytu lombardowego z 2,5% do 1,5% w skali roku. Uchwała obowiązuje już od 18 marca. Ostatnia taka decyzja została podjęta przez RPP w 2015 roku.

Skutki obniżenia stopy procentowej

Obniżenie stopy procentowej kredytu lombardowego nie wpływa w żadnym stopniu na obniżenie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Art. 56 ordynacji podatkowej stanowi, iż stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej jest sumą 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2%, jednakże stawka ta nie może być niższa niż 8% w skali roku.

Z przepisu tego wynika, że pomimo zmian w stopie kredytu lombardowego, stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w dalszym ciągu wynosić ma 8% w skali roku.

Aleksandra Grabarczyk

Konsultant w dziale doradztwa podatkowego

Autor artykułu.