Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

Interpretacja ogólna w sprawie kosztów autorskich w PIT

Minister Finansów wydał w dniu 15 września 2020 r. interpretację ogólną w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.

W interpretacji wskazano następujące warunki, których spełnienie umożliwia zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

1) powstanie w ramach stosunku pracy (bądź umowy cywilnoprawnej, np. zlecenia, o dzieło) utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego,

2) dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego; przy czym dowodem może być oświadczenie pracodawcy i pracownika stwierdzające, że została wykonana praca twórcza, jeżeli określa, jaki utwór powstał,

3) wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika – twórcy.

Co istotne, zdaniem Ministra Finansów wypłacenie honorarium autorskiego lub jego części za dany utwór może nastąpić przed powstaniem utworu (np. w dacie podpisania umowy).

W sytuacji zaś, gdy nie powstanie utwór (wydarzenie artystyczne), a zaliczki na podatek były ustalane z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów, to na podatniku spoczywa obowiązek prawidłowego ustalenia przychodów, uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów w prawidłowej wysokości i obliczenia podatku. W takim przypadku pracodawca i inny podmiot wypłacający honorarium nie ma obowiązku korygowania kwot wpłaconych zaliczek, bowiem w danym okresie wpłacał je w prawidłowej wysokości (licząc, że zamawiany utwór powstanie).

W rezultacie, pracodawca w rocznej informacji PIT-11 ma obowiązek wykazać koszty uzyskania przychodów faktycznie zastosowane przez niego przy obliczaniu zaliczek na podatek. Natomiast jeżeli w rocznej deklaracji PIT-4R pracodawca wykaże przychody z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu (a dzieło nie powstało), wówczas zobowiązany jest do dokonania korekty tej deklaracji.

Jeżeli chodzi o zasady ustalania honorarium autorskiego, zdaniem Ministra Finansów, w ślad za orzecznictwem sądów stwierdzić należy, że:

  1. ustalenie wysokości honorarium leży w zakresie swobody kontraktowej stron umowy (stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej),
  2. żadne powszechnie obowiązujące przepisy nie regulują zasad ustalania wysokości honorarium,
  3. nie ma też żadnych innych uniwersalnych reguł, ugruntowanych praktyką i orzecznictwem sądowym, pozwalających na wskazanie zasad dokumentowania prac stanowiących przedmiot prawa autorskiego.

W związku z tym strony umowy mogą przyjąć dowolną zasadę. Umowa może wprost wskazywać kwotę honorarium lub przewidywać zasadę procentowego określania honorarium w stosunku do ogólnej kwoty wynagrodzenia z tym, że honorarium musi być powiązane z konkretnym utworem (czy utworami określonymi rodzajowo).

Dopuszczalne jest również określenie wartości honorarium na podstawie ewidencji czasu pracy w powiązaniu z konkretnym utworem.

Dodatkowo Minister Finansów podkreślił, że fakt uzyskania przychodu z praw autorskich i jego wysokość wymaga odpowiedniego udokumentowania, przy czym może to zostać wykazane za pomocą każdego prawnie dopuszczalnego dowodu. Przykładowo pracodawca i pracownik mogą prowadzić ewidencję powstających utworów, w tym obejmującą utwory, co do których stosowana jest zaliczkowa forma wypłaty honorarium autorskiego i odrębnie stworzonych już utworów pracowniczych. W ewidencji tej pracodawca może też potwierdzać przyjęcie danego utworu lub inny moment warunkujący przejście na niego autorskich praw majątkowych.

Więcej na www.mazars.pl

Kinga Baran

Partner, Dział Doradztwa Podatkowego

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, ceniona ekspertka w dziedzinie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Uczestniczyła w sporządzaniu i weryfikowaniu ekspertyz, opinii dotyczących prawa podatkowego, również dla Sejmu RP. Nadzorowała sporządzanie pism procesowych dla klientów będących w sporze z organami podatkowymi. Uczestniczyła  w audytach podatkowych największych spółek działających na polskim rynku. Prelegentka licznych konferencji i  szkoleń podatkowych. Autorka i współautorka książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego. Publikowała m.in. na łamach  Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej. Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.