Interpretacja nie zawsze odpowie na pytania o należytą staranność

Interpretacja nie zawsze odpowie na pytania o należytą staranność

czw. 18 lip 2019

Nie wiadomo, jak stosować przepisy o zachowaniu należytej staranności w przypadku wypłat podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła. Widać natomiast wyraźnie, że – jak na razie – organy podatkowe mają równie duże problemy z interpretacją nowych przepisów co podatnicy.

Pod koniec marca dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał pierwszą interpretację indywidualną dotyczącą obowiązku zachowania należytej staranności w podatku u źródła (z ang. WHT) nr 0114-KDIP2-1.4010.527.2018.2.JC. Dotyczyła ona ustalenia, czy w przypadku wypłaty odsetek w systemie cash-pool znajdzie zastosowanie stawka 10-proc. z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Irlandią (pool-liderem jest podmiot z siedzibą w Irlandii), przy założeniu, że kwota odsetek nie przekroczy w roku podatkowym ustawowego progu 2 mln zł. Spółka wskazała, że będzie dysponowała pisemną umową cash-pooling, certyfikatem rezydencji pool-leadera, oświadczeniem pool-leadera o posiadaniu statusu rzeczywistego beneficjenta oraz wyciągiem z rejestru handlowego. Organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika, który uznał, że może pobierać podatek u źródła od odsetek według stawki obniżonej 10-proc., zakładając, że kwota odsetek nie przekroczy ustawowego progu.

Interpretacja korzystna, wątpliwości jednak zostają

Chociaż powołana interpretacja indywidualna wydaje się być korzystna, nie wyjaśnia, w jaki sposób należy stosować przepisy o zachowaniu należytej staranności w przypadku wypłaty odsetek w systemach cash-pooling oraz innych płatności podlegających opodatkowaniu WHT. Widać natomiast wyraźnie, że – jak na razie – organy podatkowe mają równie duże problemy z interpretacją nowych przepisów co podatnicy.

W powołanej interpretacji indywidualnej organ podatkowy nie podjął próby analizy, czy w przedstawionym przez wnioskodawcę systemie cash-pooling spełnione zostaną warunki posiadania przez pool-leadera statusu rzeczywistego beneficjenta oraz prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. Organ przyjął założenie, że te warunki te zostaną spełnione.

Nie rozstrzygając zatem wątpliwości kluczowych do ustalenia możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku, organ pośrednio wypowiedział się również co do kwestii zachowania należytej staranności, uznając, że posiadanie przez podatnika certyfikatu rezydencji (oraz innych dokumentów wskazanych przez wnioskodawcę) można uznać za wystarczające do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła (co istotne, w przypadku postępowania w sprawie wydania interpretacji, organ nie bada materiału dowodowego). Skutek wiążący interpretacji indywidualnej wydaje się być zatem wątpliwy.

Niższa stawka lub zwolnienie dopiero po spełnieniu warunków

Biorąc bowiem pod uwagę przepisy ustawy o CIT, w przypadku wypłaty należności podlegających opodatkowaniu WHT w pierwszej kolejności należy ustalić, czy rzeczywiście spełnione są przesłanki do zastosowania stawki obniżonej albo skorzystania ze zwolnienia. Przede wszystkim zweryfikowania wymaga status odbiorcy należności jako jej rzeczywistego beneficjenta oraz warunek prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej w państwie siedziby. Spełnienie powyższych warunków wymaga szczegółowej analizy, w szczególności w przypadku systemów cash-pool oraz innych struktur finansowania dłużnego w grupach kapitałowych.

Dochowanie należytej staranności trudno udowodnić

Natomiast, dopiero w dalszej kolejności należy zweryfikować, czy podjęte przez podatnika kroki podjęte w celu ustalenia spełnienia powyższych warunków są wystarczające do uznania, że podatnik dochował należytej staranności. W mojej ocenie, w przypadku struktur holdingowych wykazanie zachowania należytej staranności może nie okazać się proste.

Biorąc pod uwagę ograniczenia instytucji interpretacji indywidualnej, wystąpienie z wnioskiem o interpretację w zakresie należytej staranności nie zastąpi szczegółowej weryfikacji spełnienia warunków do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła albo zwolnienia z podatku u źródła, a także dokumentacji podjętych przez podatnika działań. W przypadku postępowania w zakresie podatku u źródła taką weryfikację przeprowadzi organ podatkowy (korzystając z całego dostępnego materiału dowodowego).

Niewątpliwie jednak, uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie spełnienia warunków do zastosowania stawki obniżonej albo zwolnienia, może okazać się bardzo istotne w przypadku kontroli podatku u źródła.

 Autor: Magdalena Jakubowska, Dział doradztwa podatkowego

Artykuł został opublikowany na portalu prawo.pl

Więcej na www.mazars.pl