Dyrektywa VAT

Dyrektywa VAT

pt. 19 lip 2019

Od stycznia 2020 r. mają zacząć obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczeń towarowych transakcji międzynarodowych. Zmieniły się bowiem zapisy unijnej dyrektywy VAT i są one implementowane do prawa polskiego. Oznacza to, że wewnątrzwspólnotowy obrót towarami będzie odbywał się na nieco innych zasadach niż dotychczas.

Najważniejsze zmiany dotyczą magazynowania importowanych produktów przeznaczonych do sprzedaży (składy konsygnacyjne), transakcji łańcuchowych oraz warunków do stosowania zerowej stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT).

Kwestia tzw. call off stock (magazynu konsygnacyjnego) ma objąć ujednolicenie jego stosowania pomiędzy krajami wspólnoty. Przede wszystkim ma zostać zniesiony obowiązek rejestracji dostawcy do celów VAT w kraju, w którym znajduje się magazyn konsygnacyjny, chyba że towary będą w nim przetrzymywane powyżej 12 miesięcy. Wtedy powstanie obowiązek podatkowy od wartości dodanej oraz nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, również wymagające rozliczenia. Składowane tam towary nie będą już musiały być przeznaczone do produkcji lub działalności usługowej, aby skorzystać z uproszczenia. Wystarczy, że będą one przedmiotem szeroko rozumianej działalności handlowej. Dodatkowo przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego wymagać będzie informacji podsumowującej nowego typu.

W przypadku dostaw łańcuchowych, transport ma być przypisany tylko i wyłącznie – w ramach ujednolicenia – do podmiotu będącego pośrednikiem w dostawie. Wyjątkowo transport będzie mógł być przypisany do dostawy dokonanej przez podmiot pośredniczący pod warunkiem, że przekaże on swojemu dostawcy numer VAT nadany w państwie wysyłki towaru. Kwestię problematyczną może stanowić występowanie więcej niż jednego podmiotu pośredniczącego (łącznie więcej niż trzy podmioty w transakcji). Taka sytuacja wymagać będzie dokładnej analizy umów pomiędzy kontrahentami, co może wywołać wręcz przeciwne skutki niż uproszczenie transakcji. Podkreślić należy, że takie zmiany spowodują również utratę ważności wydanych dotąd interpretacji indywidualnych w zakresie dostaw wewnątrzwspólnotowych. Zmianie ulegnie też sama definicja podmiotu pośredniczącego.

Różnić się będzie również ewidencja dokumentów niezbędnych do stosowania 0% stawki VAT w przypadku WDT. Założeniem było ujednolicenie procedur w zakresie podatków. Podstawowym warunkiem będzie przekazanie dostawcy przez nabywcę aktualnego numeru identyfikacyjnego do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dodatkowo, dostawca będzie zobowiązany do złożenia informacji podsumowującej. Bardzo ważną zmianą i kolejnym warunkiem do zastosowania zerowej stawki VAT będzie posiadanie przez dostawcę dwóch różnych i niezależnych od siebie dokumentów potwierdzających przemieszczenie towaru oraz dodatkowo, jeśli transport organizował nabywca – oświadczenie nabywcy o wywozie towaru na teren jego kraju.

Dokładna i docelowa postać przepisów oraz ich brzmienie nie są jeszcze znane, lecz na pewno podatników czekają istotne i dość gruntowne zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych i należy się do nich odpowiednio przygotować.

Autorem artykułu jest Bartłomiej Borowski – Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars

Więcej na www.mazars.pl