Zmiany w transakcjach towarowych wewnątrzwspólnotowych

Zmiany w transakcjach towarowych wewnątrzwspólnotowych

czw. 28 lis 2019

Z dniem 1 stycznia 2020 r. sposób dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ulegnie istotnym zmianom. Jest to spowodowane wejściem w życie programu naprawczego do dyrektywy UE oraz nowego Rozporządzenia Rady (UE) (tzw. pakiet Quick Fixes). Zmienią się również zasady opodatkowania w ramach transakcji łańcuchowych oraz prowadzenia magazynów call-of stock.

DOKUMENTOWANIE WDT

Do tej pory dokumenty, których posiadanie było konieczne do zastosowania stawki 0% do WDT, regulowała ustawa o VAT.
Od 1 stycznia 2020 r. dokumenty potrzebne do zastosowania stawki 0% dla WDT powinny odpowiadać tym określonym w Rozporządzeniu UE.
Rozporządzenie UE przewiduje, co do zasady, dwie grupy dokumentów:

  1. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;
  2. dokumenty nieodnoszące się bezpośrednio do wysyłki lub transportu towarów:

i. polisa ubezpieczeniowa, w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów,

ii. dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;

iii. poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia potwierdzające składanie towarów tym państwie członkowskim.

Aby móc zastosować stawkę 0% VAT, trzeba będzie posiadać odpowiednią kombinację dwóch dokumentów wskazanych wyżej.
Dodatkowo, w zależności od tego, kto jest organizatorem transportu (tj. sprzedawca czy nabywca), sprzedawca będzie musiał albo udowodnić dokonaną przez siebie wysyłkę, albo uzyskać oświadczenie nabywcy o transporcie (przy czym na uzyskanie oświadczenia od nabywcy przepisy przewidują dość krótki termin).

Nowy katalog dokumentów będzie wiązał się z koniecznością zmiany procedury dokumentowania WDT. Warto wcześniej przygotować się na te zmiany, w szczególności zweryfikować umowy z kontrahentami pod kątem nowych obowiązków i opracować procedurę gromadzenia dowodów potwierdzających, że WDT miało miejsce. 

W dalszym ciągu podatnik może posiadać dokumenty potwierdzające WDT określone w ustawie o VAT (takie same jak do tej pory), niemniej jednak dokumenty, które potwierdzają WDT, otrzymane od dwóch różnych firm zewnętrznych (przewidziane bezpośrednio w Rozporządzeniu UE), wzmocnią niewątpliwie pozycję podatnika w przypadku ewentualnej kontroli – będzie się bowiem domniemywać, że dokumenty te (określone Rozporządzeniem UE) w sposób wystarczający dokumentują WDT.

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE

W przypadku dostawy towarów, gdy faktury sprzedażowe wystawiane są między kilkoma podmiotami, a towar jest wywożony bezpośrednio do ostatecznego, finalnego odbiorcy od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące przyporządkowania transportu do danej dostawy (tzw. dostawy ruchomej, w przypadku której możliwe jest zastosowanie stawki 0%).
Jeżeli zatem towar sprzedawany jest w łańcuchu kilku odbiorców i przesyłany do innego kraju UE, należy obecnie zweryfikować, według nowych zasad, która dostawa stanowi WDT (jest opodatkowana stawką 0%), aby nie narazić się na powstanie ewentualnych zaległości podatkowych. Pozostałe dostawy będą traktowane jako krajowe i opodatkowane regularną stawką VAT w państwie wysyłki lub odbioru.

MAGAZYN CALL-OFF STOCK

Od 1 stycznia 2020 r. w całej Unii Europejskiej mają zostać ujednolicone zasady dotyczące prowadzenia magazynów call-off stock (obecnie konsygnacyjnych). Chodzi o przypadki, w których towar przesuwany jest z jednego kraju UE do magazynu w drugim kraju i dopiero wtedy pobierany i sprzedawany z magazynu.
W przypadku występowania tego rodzaju działalności należy sprawdzić m.in., czy podatnik spełnia warunki do skorzystania z procedury call-off stock, przeorganizować moment rozpoznawania dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych oraz podpisać z kontrahentem oraz ewentualnie podmiotem zewnętrznym, który prowadzi taki magazyn, stosowne porozumienia.

Pozostajemy do dyspozycji, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o wyżej wymienionych zmianach lub omówić ich wpływ na Państwa działalność.

 

Więcej na www.mazars.pl