ZFŚS a przejęcie zakładu pracy

ZFŚS a przejęcie zakładu pracy

pon. 15 mar 2021

W związku z przejściem zakładu pracy, na nowym pracodawcy ciążą liczne obowiązki, jednym z nich jest rozstrzygnięcie kwestii środków zgromadzonych na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dalej zwanym ZFŚS.

Definicja

Na podstawie art. 23[1] Kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Zgodnie z definicją kodeksową przejście zakładu pracy może przybrać postać przejęcia wszystkich pracowników lub tylko ich części. Tym samym można wyróżnić dwa kryteria, które w większości przypadków pozwolą jednoznacznie ustalić, czy rzeczywiście mamy odczyniania z przejęciem zakładu pracy na podstawie art. 23[1]KP, tj. :

  • przejście części lub całości majątku dotychczasowego pracodawcy (budynki, urządzenia, narzędzia, programy, pracowników, środki pieniężne) oraz
  • przejęcie przez nowego pracodawcę działalności w postaci zadań i funkcji dotychczasowego pracodawcy.

Przejęcie zakładu pracy w trybie art. 23[1] KP ma wpływ na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W zależności od rodzaju przejęcia środki funduszu powinny bowiem zostać przekazane w całości lub części nowemu pracodawcy.

Ustawa z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w z art. 7 ust. 3–3b prezentuje różne sytuacje, które mogą mieć miejsce po przejęciu zakładu lub jego części w trybie art. 23 [1]KP. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316; ost zm.) na ZFŚS, które omówię poniżej.

1. Pracodawca tworzący ZFŚS przejmuje cały zakład pracy, który tworzy ZFŚS

Najbardziej klarowna sytuacja jest ta, opisana w art. 7 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym w razie przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 KP na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia Funduszu, Fundusz pracodawcy przejmującego przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania Funduszu pracodawcy przekazującego.

2. Pracodawca nie tworzący ZFŚS przejmuje cały zakład pracy, który tworzy ZFŚS

Zgodnie z art. 7 ust 3a ustawy Pracodawca, który nie tworzy Funduszu socjalnego i przejmuje pracodawcę, który tworzy fundusz socjalny, przejmuje środki pieniężne, należności i zobowiązania Funduszu pracodawcy przekazującego. Nadwyżka przejętych środków pieniężnych wraz z odsetkami oraz przejętych należności wraz z odsetkami nad przejętymi zobowiązaniami wraz z odsetkami nie stanowi przychodu pracodawcy przejmującego, jest gromadzona na odrębnym rachunku bankowym lub wydzielonym subkoncie i podlega wydatkowaniu na zasadach określonych ustawą dla dokonywania wydatków z Funduszu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń, zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej przejmujący pracodawca określa w regulaminie. Środki te powinny być nadal wydatkowane na cele socjalne, ale bez konieczności tworzenia już funduszu socjalnego.

3. Pracodawca tworzący ZFŚS przejmuje część zakładu pracy, który tworzy ZFŚS

Zgodnie z art. 7 ust. 3b ustawy w razie przejścia części zakładu pracy w trybie art. 23[1] KP na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia funduszu, fundusz pracodawcy przejmującego zwiększa się, w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników, o równowartość środków pieniężnych funduszu pracodawcy przekazującego, skorygowanych odpowiednio o należności i zobowiązania funduszu – według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym następuje przejście. Pracodawcy przejmujący i przekazujący określają zasady podziału środków pieniężnych będących równowartością odpisu podstawowego, obciążającego koszty pracodawcy przekazującego, który dotyczy roku, w którym następuje przejście części zakładu pracy w odrębnym porozumieniu.

Przekazanie środków następuje w terminie 30 dni od daty przejścia części zakładu pracy, chyba że zawarte porozumienie w tej sprawie, stanowi inaczej.

4. Pracodawca tworzący ZFŚS przejmuje część zakładu pracy, który nie tworzy ZFŚS

W tym wypadku ustawa o ZFŚS nie reguluje sytuacji. Przejęcie jakiejkolwiek części środków ZFŚS nie następuje, bo ich nie ma. Jednak pracownicy przejętego zakładu mogą korzystać ze środków funduszu już od pierwszego dnia przejęcia ich przez nowego pracodawcę.

Podsumowanie

Przejście całego lub części zakładu na innego pracodawcę w trybie art. 23 [1] kodeksu pracy może budzić wiele wątpliwości związanych z podziałem środków zgromadzonych na ZFŚS, a zwłaszcza w sytuacji, gdy przejmowani pracownicy korzystają z przyznawanych w ramach funduszu np. pożyczek na cele mieszkaniowe, jednak jak praktyka pokazuje proces ten przebiega dosyć płynnie.

Więcej na mazars.pl