Przedłużenie terminu poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Przedłużenie terminu poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

śr. 19 sty 2022

W dniu 8 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (DZ.U. z dnia 7 stycznia 2022 roku, poz. 28).

Rozporządzenie określa zasady przesunięcia terminu pobrania i przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od przychodów uzyskiwanych o 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Zasady określone w rozporządzeniu mają zastosowanie do:

  1. przychodów uzyskiwanych od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przez pracowników i zleceniobiorców;
  2. przychodów osiąganych w 2022 r. w wysokości do 12 800 zł miesięcznie (limit stosowany odrębnie dla każdego źródła przychodów, np. umowy zlecenia, drugiej umowy o pracę, emerytury, renty).

Według rozporządzenia w przypadku gdy:

  1. różnica zaliczki obliczona wg zasad określonych w Polskim Ładzie będzie wyższa niż zaliczka ustalona według zasad w 2021 r. (nadwyżka), nadwyżka zaliczki podatku nie będzie pobierana w miesiącu jej obliczenia, a zgodnie z rozporządzeniem termin poboru tej nadwyżki ulega przedłużeniu do miesiąca, w którym wystąpi ujemna różnica;
  2. zaliczka obliczona według Polskiego Ładu będzie niższa od zaliczki obliczonej według zasad z 2021 r., to mają zastosowanie zasady podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie określa wyłącznie zasady przedłużenia terminu naliczenia zaliczki wg nowych zasad wprowadzonych Polskim Ładem i nie zmienia sposobu wyliczenia zaliczki podatku. Tym samym wszystkie wyliczenia podatkowe będą opierały się na metodzie wskazanej w przepisach obowiązujących od 2022 roku i w sytuacji gdy podatnikowi była pobierana korzystniejsza zaliczka, wyliczana wg zasad z 2021 roku i różnica między wyliczeniem na nowych i starych zasadach nie zostanie uwzględniona w późniejszych miesiącach, to na koniec roku może okazać się, że podatnik będzie miał dopłatę podatku.

Takie sytuacje mogą wystąpić m.in. u podatników, którzy osiągają dochody jednocześnie z różnych źródeł.

Ustawodawca przewidział możliwość złożenia przez podatników pisemnego wniosku o nieprzedłużanie terminów przekazania nadwyżki zaliczki. Wniosek można złożyć tylko w przypadku, gdy pracownik nie złożył pracodawcy deklaracji PIT-2 uprawniającej do odliczania kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Złożony wniosek ma zastosowanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał taki wniosek.

Eksperci Mazars są w stanie zapewnić Państwu kompleksowe doradztwo i pomoc we wdrożeniu Polskiego Ładu.