Polski Ład: wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Polski Ład: wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

czw. 23 wrz 2021

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwany Polskim Ładem, który po uwzględnieniu części uwag zgłoszonych w ramach konsultacji, został skierowany w nowej wersji w dniu 8 września 2021 roku do I. czytania na posiedzeniu Sejmu, ma wprowadzić wiele zmian podatkowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się wybranym zagadnieniom z zakresu CIT.

Minimalny podatek dochodowy

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tej daniny, ma na celu ograniczenie działań optymalizacyjnych, mogących skutkować zmniejszaniem zobowiązań podatkowych poprzez zaniżanie dochodu.

Podatkiem mają być objęci wszyscy podatnicy CIT, (w tym podmioty będące nierezydentami, prowadzące działalność poprzez położony w Polsce zakład) oraz podatkowe grupy kapitałowe (PGK).

Ww. podmioty będą zobowiązane do uiszczenia podatku, jeśli w danym roku podatkowym:

 • poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 • osiągną udział dochodów (innych niż z zysków kapitałowych) w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) w wysokości nie większej niż 1%.

Zgodnie z założeniami projektu, podatek ten ma wynieść 10% podstawy opodatkowania, jednakże jeśli podatnik zapłaci regularny coroczny CIT, zgodnie z art. 19 ustawy o CIT, to minimalny podatek dochodowy będzie mógł być od niego odliczony.

Z kolei, podstawę opodatkowania będzie stanowić suma określonych w ustawie wielkości, którą będą mogły stanowić:

 • kwota odpowiadająca 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w danym roku podatkowym;
 • poniesione na rzecz podmiotów powiązanych koszty finansowania dłużnego w części przewyższającej kwotę obliczoną według wzoru wskazanego w ustawie;
 • odroczony podatek dochodowy, który będzie skutkować zwiększeniem zysku brutto lub zmniejszeniem straty netto,
  • koszty usług niematerialnych, mi.in. usług doradczych/ badania rynku/ usług reklamowych/ zarządzania i kontroli/ gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, a także opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT (m.in. autorskich lub pokrewnych praw majątkowych/ licencji) oraz koszty z tytułu przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek innych niż udzielonych przez banki, poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub na rzecz podmiotów z państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, w części przekraczającej w roku podatkowym kwotę 3 mln PLN.

Ustawodawca przewidział także, że minimalnym podatkiem dochodowym nie będą objęci, m.in. podatnicy rozpoczynający działalność – w 3 pierwszych latach podatkowych tej działalności; podmioty dotknięte nagłym spadkiem przychodów (o co najmniej 30% w stosunku do roku poprzedniego) czy też przedsiębiorstwa finansowe.

Zmiany w funkcjonowaniu PGK

Projekt ustawy przewiduje pewne zmiany w zakresie warunków funkcjonowania PGK, do których należą, m.in.:

 • zmniejszenie przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek tworzących PGK z obecnych 500 000 PLN do 250 000 PLN;
 • zniesienie wymogu zawarcia umowy o utworzeniu PGK w formie aktu notarialnego – wystarczająca będzie umowa w formie pisemnej;
 • możliwość posiadania przez spółki zależne tworzące PGK udziałów w kapitale zakładowym innych spółek zależnych tworzących daną PGK (obecnie udziały te może posiadać wyłącznie spółka dominująca tworząca daną PGK);
 • zniesienie warunku osiągania przez PGK za każdy rok obrotowy udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2%;
 • zmiany w zakresie zasad rozszerzania PGK po zarejestrowaniu umowy przez naczelnika urzędu skarbowego.

Zmiana zasad amortyzacji w spółkach nieruchomościowych

Spółkami nieruchomościowymi są spółki, których głównym źródłem przychodów lub dochodów są nieruchomości.

Zgodnie z projektowanymi zmianami w art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, spółki te będą mogły zaliczać do podatkowych kosztów uzyskania przychodów odpisy z tytułu zużycia ŚT oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne) w danym roku podatkowym wyłącznie do wysokości limitu ustalanego dla celów rachunkowych i obciążającymi w danym roku podatkowym wynik finansowy spółki.

Najważniejszym celem proponowanej zmiany jest dążenie do zmniejszenia różnic pomiędzy wynikiem podatkowym i rachunkowym wykazywanym przez podmioty będące spółkami nieruchomościowymi w danym roku podatkowym.

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. „estoński CIT”)

Polski Ład wprowadza również zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od dochodów, którym od czasu wejścia w życie przepisów (od 1 stycznia 2021 roku) po spełnieniu określonych w ustawie warunków, na zasadach dobrowolnych, opodatkowane były wyłącznie spółki kapitałowe, t.j. spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po zmianach, od 1 stycznia 2022 roku, z tej formy opodatkowania będą mogły także skorzystać spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne.

Ponadto, aby móc skorzystać z tej formy opodatkowania, projekt ustawy zakłada rezygnację z obowiązku ponoszenia określonej kategorii nakładów inwestycyjnych (chodzi tu o nakłady w postaci ustalonego procentu wartości początkowej ŚT, zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji ŚT).

Ustawodawca planuje zrezygnować także z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych estońskim CITem.

Zgodnie z projektem, obniżeniu mają ulec stawki łącznego opodatkowania CIT dla małych podatników z 25 procent do 20 procent, a dla dużych podatników z 30 procent do 25 procent.

***

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszych artykułów  dotyczących pozostałych zmian, które planowane są w ramach Polskiego Ładu. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.