Ocena ryzyka zawodowego a COVID-19

Ocena ryzyka zawodowego a COVID-19

pt. 05 lut 2021

Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 spowodowało, że w miejscu pracy powstało nowe zagrożenie. Pracodawcy powinni pamiętać, aby dokonać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk oraz aby wprowadzić dodatkowe środki ochrony. Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy pracodawca:

  1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
  2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Rekomendację zaktualizowania ryzyka zawodowego wydał Główny Inspektor Pracy w piśmie z dnia 06.05.2020 r. „Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy”, w którym m.in. czytamy:

„Należy pamiętać, że w przypadku zmian w procesie pracy pracodawcy są zobowiązani skorygować ocenę ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia, również te dla zdrowia psychicznego.”

Warto tu także wspomnieć o ostatnim rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2020.2234), które wprost nakładała obowiązek przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka w zakresie Covid-19, kiedy w miejscu pracy występuje szkodliwe działanie czynników biologicznych, dot. szczególnie jednostek ochrony zdrowia, laboratoriów, zakładów produkujących żywność.

Ponowną analizę warunków pracy należy przeprowadzić pod kątem stopnia zarażenia koronawirusem. Bierze się tu pod uwagę między innymi takie czynniki jak: kontakty społeczne, ich intensywność, wspólne korzystanie z narzędzi, pomieszczeń socjalnych itp. Dzięki ocenie pracodawca wprowadza odpowiednie środki przeciwdziałania i minimalizowania ryzyka zarażenia. Jak informuje Centralny Instytut Ochrony Pracy:

„Aktualizacji oceny ryzyka z uwzględnieniem wirusa SARS-CoV-2 jako czynnika zagrażającego zdrowiu podczas wykonywania pracy można dokonać przez:

  • identyfikację miejsc i sytuacji pracy, w których prawdopodobieństwo kontaktu z osobą potencjalnie zarażoną wirusem SARS-CoV-2 lub skażonymi nim przedmiotami i pomieszczeniami jest największe,
  • oszacowanie i ocenę ryzyka narażenia na wirus SARS-CoV-2 związanego z powyższymi sytuacjami w miejscu pracy. W wyniku przeprowadzonej oceny należy ustalić czy i jakie środki prewencji należy stosować w celu ograniczenia ryzyka.

Ocena taka powinna zostać udokumentowana oraz udostępniona pracownikom celem świadomego ich uczestnictwa w procesie zapobiegania COVID-19.”

Pracowników z uaktualnionym ryzykiem należy zapoznać w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Wskazanym jest, aby pracodawca posiadał potwierdzenie wykonania tej czynności.   

Więcej na mazars.pl