O czym musi pamiętać pracodawca w 2019 roku?

O czym musi pamiętać pracodawca w 2019 roku?

pon. 11 mar 2019

Ustalenie podmiotu wypłacającego zasiłki

Prawo do ustalania i wypłacania zasiłków określonych w ustawie mają pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Wyjątek od powyższej reguły jest następujący: jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął w poprzednim roku kalendarzowym wypłatę zasiłku, będzie nadal go kontynuował po 1 stycznia, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia płatnik składek jest zobowiązany do wypłaty zasiłków.

Art. 61 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (Dz.U. Nr 60, poz. 636) tekst jednolity z dnia 9 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 267).

 

Obowiązek złożenia deklaracji ZUS ZSWA

Płatnicy składek, którzy opłacali składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych, są zobowiązani do przekazania na druku ZUS ZSWA informacji o pracownikach, za których były odprowadzone składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Deklarację ZUS ZSWA – „Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze” – za poprzedni rok kalendarzowy należy przekazać do ZUS do dnia 31 marca 2019 roku.

Art. 3 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237 poz. 1656).

 

Podjęcie decyzji o niewypłacaniu świadczenia urlopowego w danym roku przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty

 Zapis ten dotyczy pracodawców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjętych układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązanych do wydania regulaminu wynagradzania. Informacje o nietworzeniu Funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 163) tekst jednolity z dnia 23 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 70, poz. 335).

 

Ustalenie obowiązku tworzenia ZFŚS

Pracodawcy, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, są zobowiązani do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20, lecz mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Pracodawca może podjąć decyzję o nietworzeniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po dokonaniu konsultacji ze związkami zawodowymi, a w razie ich braku z przedstawicielem załogi i umieszczeniu odpowiedniego zapisu w układzie zbiorowym lub regulaminie wynagradzania.

Art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 163) tekst jednolity z dnia 23 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 70, poz. 335).

 

Ustalenie planów urlopowych

Pracodawcy są zobowiązani do opracowania planów urlopów na dany rok kalendarzowy oraz podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty w zakładzie pracy.

Art. 163 § 2 Kodeksu pracy.

 

Zmiana warunków płacowych dla pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na pełny etat wynosi 2 250,00 zł, a stawka wynagrodzenia godzinowego 14,70 zł. Zmiana wynagrodzenia w umowie o pracę może nastąpić w drodze porozumienia stron.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

 

Obowiązek składania deklaracji ORD-W1

Spółka, w której wykonuje pracę pracownik oddelegowany z zagranicy, ma obowiązek przekazać do urzędu skarbowego deklarację ORD-W1 dotyczącą opodatkowania nierezydentów będących osobami fizycznymi. Zawiera ona informację o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot zagraniczny osobom fizycznym z zagranicy za świadczenie pracy na rzecz polskiej spółki. Firma jest zobowiązana do składania deklaracji ORD-W1 na bieżąco.

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr 201 poz. 1664).

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Od 1 lipca 2019 r. podmioty, które zatrudniają co najmniej 250 osób, będą tworzyć PPK dla wszystkich osób zatrudnionych (np. pracowników na etacie i zatrudnionych na umowie-zleceniu). Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany stopniowo, gdyż w kolejnych latach, tj. od 1 stycznia 2020 r. zostaną nim objęte podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób, od 1 lipca 2020 r. podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób. Natomiast od 1 stycznia 2021 r. pozostałe podmioty oraz osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu. Wpłata podstawowa do PPK wnoszona przez uczestnika programu wyniesie 2% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Z kolei podmiot zatrudniający wpłaci równowartość 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

 

Oświadczenia na 2019 rok

Wraz z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego pracodawcy powinni przyjąć od pracowników nowe oświadczenia (jeśli dotyczą) o:

  • niepomniejszaniu przez płatnika zaliczki na podatek o ½ kwoty zmniejszającej podatek,
  • zamiarze łącznego opodatkowania z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących małoletnie dzieci,
  • zwolnieniu z pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14.

Więcej na www.mazars.pl