Łatwiejsze zasady zatrudniania cudzoziemców

Łatwiejsze zasady zatrudniania cudzoziemców

sob. 29 sty 2022

Z dniem 29 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Zaimplementowane modyfikacje mają ułatwić kwestię legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Sygnalizujemy najistotniejsze w naszej ocenie zmiany. Dotyczą one m.in.:

1. Wydłużenia możliwości świadczenia pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy z 6 miesięcy do 24 miesięcy oraz likwidacji dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego dla obywateli następujących krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

2. Likwidacji wymogu:

  • posiadania przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  • posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Konieczności zagwarantowania przez pracodawcę minimalnego wynagrodzenia miesięcznego cudzoziemca (3.010 zł w 2022 roku) niezależnie od wymiaru czasu pracy (czyli także w sytuacji niepełnego wymiaru czasu pracy) i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca.

4. Poszerzenia katalogu okoliczności w których nie ma obowiązku zmiany lub uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę o:

  • zmianę nazwy stanowiska pracy jeżeli zakres obowiązków pozostaje zachowany;
  • zwiększenie wymiaru czasu pracy jeżeli wynagrodzenie zostanie zwiększone proporcjonalnie.

5. Nadania pierwszeństwa wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom podejmującym zatrudnienie w przedsiębiorstwach strategicznych dla gospodarki narodowej ogłoszonych przez właściwego ministra.

6. Określenia 60 – dniowego terminu na udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez wojewodę pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanych w ustawie (m.in. osobiste stawiennictwo cudzoziemca, wniosek bez braków formalnych, itp.).

Jeśli zainteresował Państwa temat zatrudniania cudzoziemców, zachęcamy do zadawania Pytań naszym ekspertom poprzez formularz na stronie.