Jak wyliczyć kwotę 50% umorzenia składek ZUS?

Jak wyliczyć kwotę 50% umorzenia składek ZUS?

czw. 28 maj 2020

Jedne z przepisów tarczy antykryzysowej umożliwiają wystąpienie do ZUS z wnioskiem o umorzenie 50% należności składkowych za marzec – maj 2020. Zwolnienie dotyczy wszystkich składek, tj.: odprowadzanych na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FS oraz FEP. Jak zatem wyliczyć kwotę 50% umorzenia składek ZUS?

Z wnioskiem do 30 czerwca 2020 r. mogą wystąpić płatnicy, którzy prowadzili działalność:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,

zgłaszali do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

W liczbie ubezpieczonych nie ujmuje się pracowników młodocianych, chyba że płatnik zatrudnia wyłącznie takie osoby. Wówczas traktuje się je jak normalnych ubezpieczonych.

Warto zwrócić uwagę, że ze zwolnienia nie mogą skorzystać firmy, które na dzień 31 grudnia 2019 r. zalegały z płatnościami składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy z Zakładem została podpisana umowa o rozłożenie należności na raty.

W związku z przyznanym zwolnieniem, u pracodawców pojawił się dylemat

Jak ustalić kwotę 50% należności, która ma być przekazana do ZUS? Czy prawidłowa wartość to połowa składek widniejąca w podsumowaniu na deklaracji ZUS DRA za dany miesiąc? Jak potraktować wypłacane zasiłki o które w praktyce pomniejszane jest zobowiązanie?

Jak donosi „Gazeta Podatkowa” nr 42 z dnia 25 maja 2020 r., ZUS zajął już stanowisko w tej sprawie. Umorzenie dotyczy należnych składek, bez pomniejszenia ich o kwotę wypłacanych świadczeń, podlegających rozliczeniu w ciężar składek. Wyliczając zatem wartość zobowiązania ZUS, należy bazować na pierwotnej kwocie należnych składek, bez pomniejszenia o wypłacane zasiłki.

Więcej na www.mazars.pl