Jak rozwiązać umowę o pracę podczas pracy zdalnej?

Jak rozwiązać umowę o pracę podczas pracy zdalnej?

wt. 28 wrz 2021

Okres pandemii przyczynił się do spopularyzowania pracy zdalnej, która prawdopodobnie już na stałe zagości w polskich firmach. Pracodawcy zezwalając na ciągły brak pracowników w biurze stają przed dylematem: jak skutecznie doręczyć swoje oświadczenie woli o wypowiedzeniu czy też rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy o pracę?

Z tekstu dowiesz się:

  • Jak wygląda rozwiązanie umowy przez pracodawcę w przypadku pracy zdalnej?
  • Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie?

Forma pisemna

Na początku warto zwróci uwagę na art. 30 § 3 kodeksu pracy, który mówi, że:

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

W praktyce oznacza to, że pismo o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy powinno zostać opatrzone własnoręcznym podpisem pracodawcy bądź osoby upoważnionej. Za równoznaczną z formą pisemną uważna jest forma elektroniczna, w sytuacji kiedy dokument podpisany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 78(1) kodeksu cywilnego).

Sposób doręczenia

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu umowy może zostać doręczone:

  • osobiście lub za pośrednictwem upoważnionego pracownika w biurze lub miejscu zamieszkania osoby,
  • wysłane pocztą / kurierem,
  • przekazane e-mailem.

Uznaje się je za złożone z chwilą, kiedy dotrze do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Przy wysyłce mailowej należy pamiętać, aby oświadczenie pracodawcy zawierało kwalifikowany podpis elektroniczny – załączenie do wiadomości skanu podpisanego uprzednio dokumentu jest niewystarczające. Zaleca się tu również skorzystanie ze służbowego adresu mailowego zatrudnionego. Niezależnie od formy dostarczenia, pracodawca powinien posiadać w dokumentacji dowód odbioru pisma przez pracownika. W sytuacji, kiedy pracownik nie odbiera przesyłki poleconej z urzędu pocztowego obowiązuje zasada domniemania doręczenia, polegająca na tym, że list uznaje się za przekazany z upływem 7. dnia od powtórnego awizowania.

Okres pandemii

W okresie obowiązywania pandemii fikcja doręczenia została jednak zawieszona. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 :

Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

W chwili obecnej, aby doszło do skutecznego rozwiązania umowy konieczny jest faktyczny odbiór pisma przez pracownika. Nowe uwarunkowania świadczenia pracy wymuszają konieczność zastosowania nowych sposobów komunikacji z pracownikami. Dotyczy to również sytuacji, kiedy konieczne jest zakończenie stosunku pracy. Odpowiednie przygotowanie do procesu pozwala jednak na skuteczne osiągnięcie zamierzonego celu.

Jeśli zainteresował Państwa temat uregulowania pracy zdalnej, zachęcamy do zadawania Pytań naszym ekspertom poprzez formularz na stronie.