Czy czeka nas rewolucja w VAT?

Czy czeka nas rewolucja w VAT?

śr 19 Sie 2020

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany projekt z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, w którym Ministerstwo Finansów przedstawiło koncepcję zmian w zakresie podatku VAT, skierowanych głównie do małych oraz średnich przedsiębiorców. Celem zmian jest ograniczenie wystarczająco już rozbudowanych obowiązków związanych z rozliczeniami w transakcjach VAT oraz skrócenie do niezbędnego minimum czasu, jaki podatnicy poświęcają na formalności związane z prawidłowym ich wypełnieniem. Powodem tych zmian jest również cyfryzacja administracji skarbowej oraz rozwój technologiczny, a także załatwianie coraz większej ilości spraw w formie elektronicznej, co siłą rzeczy wymusza konieczność uproszczenia funkcjonujących obecnie procedur i tam gdzie to możliwe – zautomatyzowanie pewnych czynności. Ministerstwo podsumowuje nachodzące zmiany jako: „Simple, local and modern” („podatek prosty, nowoczesny i dostosowany do lokalnej specyfiki”). Warto podkreślić, że po wdrożeniu m.in. JPK, split paymentu oraz kas fiskalnych on-line, SLIM VAT jest kolejnym przykładem działań MF w zakresie upraszczania i modernizacji polskiego systemu VAT.

Czterema filarami, które składają się na pakiet SLIM VAT są:

1. „Proste fakturowanie”

Obszar ten zawiera rozwiązania z zakresu rozliczania faktur korygujących „in plus” (zwiększających podstawę opodatkowania) oraz „in minus” (zmniejszających podstawę opodatkowania).

W przypadku faktur „in plus”, Ministerstwo planuje wdrożyć przepisy pozwalające na rozliczanie takich faktur na bieżąco. Dotychczas nie było jasnych uregulowań w tej kwestii, a podatnicy dokonujący rozliczeń korekt, opierali się na stanowiskach organów podatkowych przedstawionych w interpretacjach oraz w orzecznictwie.

Wątpliwości w tym zakresie może budzić fakt, że organy skarbowe po wprowadzeniu rozwiązania polegającego na rozliczaniu faktur „in plus” na bieżąco, mogą zacząć kwestionować czy korekta deklaracji wynikła ze zdarzeń niezależnych. Obecnie, przeważającym stanowiskiem postulowanym przez fiskusa jest bowiem dokonywanie korekt „in plus” wstecz.

Jeśli chodzi o korektę podstawy opodatkowania „in minus”, planowana jest tutaj rezygnacja z obowiązku dysponowania przez nabywcę towaru lub usługi potwierdzeniem otrzymania takiej faktury. Obniżenie podstawy opodatkowania i VAT należnego będzie następowało już w momencie wystawienia korekty, jeśli podatnik będzie posiadał dowody potwierdzające fakt ustalenia z nabywcą warunków transakcji, np. korespondencję mailową. W tym samym momencie nabywca powinien dokonać odpowiedniej korekty podatku naliczonego.

Warto zwrócić uwagę na to, że brak obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez odbiorcę może przyczynić się do zwiększenia ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe momentu dokonania korekty, ponieważ mogłaby zaistnieć rozbieżność w zakresie momentu takiego rozliczenia pomiędzy stronami transakcji. Przykładowo, korekta dokonana na koniec miesiąca może spowodować, że wystawca faktury dokona korekty jeszcze w tym miesiącu, natomiast nabywca, nie wiedząc, że powinien obniżyć podatek naliczony – już w kolejnym. Co więcej – istnieje też w takim przypadku potencjalne ryzyko nadużyć ze strony organów skarbowych, które mogą nałożyć na odbiorcę sankcję VAT z uwagi na opóźnienie w rozliczeniu korekty.

2. „Ułatwienia dla eksporterów”

SLIM VAT zakłada również wydłużenie okresu wywozu towarów przez eksporterów dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie. Termin ten ma zostać zwiększony z obecnych 2 do 6 miesięcy, co uprościłoby kwestię dostaw długoterminowych.

Dochowanie tego terminu stanowi przesłankę do zastosowania stawki 0%, a patrząc na proponowaną zmianę w sposób praktyczny, w niektórych przypadkach wydłużenie terminu wywozu towarów w eksporcie może niewystarczającym ułatwieniem. Wynika to z faktu, iż tego typu zaliczki płacone są często za towary, których jeszcze nie wyprodukowano, a dokonanie wszystkich formalności w tak krótkim terminie, bywa niewykonalne. W konsekwencji powstaje konieczność opodatkowania sprzedaży według stawki dla sprzedaży krajowej (najczęściej jest to stawka podstawowa 23%), a później skorygowania deklaracji.

3. „Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym”

Kolejnym obszarem zapowiadanych zmian są ułatwienia związane z ustaleniem prawidłowej daty kursu waluty dla potrzeb danej transakcji. Dzięki temu, podatnicy będą mogli dokonać wyboru jednego wspólnego kursu waluty w celu rozliczenia jej na gruncie podatku dochodowego i VAT, co w praktyce rozwiąże problem zastosowania do jednej transakcji kursów z różnych dni. Przyczyni się to niewątpliwie do redukcji obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych.

4. „Korzyści finansowe”

W ramach ostatniego obszaru wchodzącego w skład SLIM VAT, Ministerstwo Finansów zaproponowało m.in. następujące zmiany:

  • wydłużenie terminu do odliczania podatku VAT naliczonego przy rozliczeniach miesięcznych na bieżąco z trzech do czterech miesięcy – bez konieczności korekty deklaracji VAT (uregulowanie zawarte w art. 86 ust. 10d ustawy VAT);
  • prawo do odliczania podatku VAT naliczonego z faktur z dokumentujących nabycie usług noclegowych, które są refakturowane na inne podmioty (uregulowanie zawarte w art. 88 ust. 1 ustawy VAT);
  • dwukrotne zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości (uregulowanie zawarte w art. 7 ust. 4 ustawy VAT), od którego powstaje obowiązek zapłaty podatku – z 10 zł do 20 zł, w celu przybliżenia się do średniej obowiązującej w UE.

Ministerstwo zapowiada wejście w życie nowych przepisów z dniem 1 stycznia 2021 roku. Projekt znajduje się aktualnie na etapie opiniowania.

Więcej na mazars.pl