Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars

COVID-19: brak możliwości świadczenia pracy zdalnej a wynagrodzenie pracownika

W związku z licznymi pytaniami naszych klientów dotyczącymi należnego wynagrodzenia dla pracowników, którzy nie mogą wykonywać pracy zdalnie z racji specyfiki wykonywanego zawodu, bądź ograniczeń organizacyjno-technicznych, publikujemy stanowisko PIP według stanu z 12 marca 2020 roku.

Jakie są uprawnienia pracownika w razie zamknięcia zakładu pracy lub niemożności wykonywania pracy zdalnej z powodu COVID-19?

W przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy albo jego część, bądź gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, zastosowanie znajdzie art. 81 § 1 Kodeksu pracy.

Z przepisu tego wynika, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie:

  • wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną (dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej, np. 20 zł za godzinę lub w stałej stawce miesięcznej, np. 4 tys. zł miesięcznie – ci pracownicy także w czasie przestoju otrzymają te stawki wynagrodzenia),
  • jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, tj. wynagrodzenie określone jako stawka za ilość wytworzonych produktów bądź określony % przychodu/dochodu/zysku).

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Należy bowiem uznać, że konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 jest przyczyną leżącą po stronie pracodawcy, pomimo, że de facto nie jest to jego wina. Sprawa prezentuje się podobnie, np. w przypadku powodzi w zakładzie pracy, albo odcięcia prądu w mieście, w tym również w zakładzie pracy.

Więcej na www.mazars.pl

Aneta Jurkiewicz

Dyrektor Działu Usług Kadrowo-Płacowych

W Mazars od 2000 roku. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując kolejno w dziale Corporate Finance, dziale Audytu i dziale Usług Kadrowo-Płacowych, którym obecnie zarządza. Doradza zarówno globalnym korporacjom, polskim i międzynarodowym firmom rodzinnym oraz podmiotom z sektora MŚP. Ekspert w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Biegle włada językiem angielskim oraz zna język francuski. Mama trzech wspaniałych córek.